Abstract


ATTITUDES OF GEOGRAPHY TEACHERS ON PLACE NAMES (A SCALE DEVELOPMENT STUDY)

Bu çalışma coğrafya öğretmenlerinin yer adları konusundaki tutumlarını ortaya koymak için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için sistematik bir yaklaşım takip edilmiştir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerine uygun olarak tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan form 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında erişilebilir örnekleme yöntemiyle ulaşılan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan Türkiye genelindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan toplam 457 coğrafya öğretmeni üzerinde uygulanmıştır. Örneklem grubu üzerinde hem açımlayıcı faktör analizi, hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı analiz sonucunda, ölçeğin 3 alt boyut ve 17 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Geliştirilen ölçeğin boyutları sırasıyla ilgi-kullanma düzeyi, yer adlve arı coğrafya eğitimi ilişkisi ve yer adları kültür-aidiyet ilişkisi olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .89 iken her bir alt boyut için Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .83 ile .86 arasındadır. (birinci faktöre ilişkin ,83, ikinci faktöre ilişkin ,86 ve üçüncü faktöre ilişkin ,84). Ölçeğin geçerliği çalışması kapsamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 3 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Bulgular sonucunda ölçeğin yer adlarına karşı tutumu geçerli ve güvenilir şekilde ölçtüğü ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışma sonucunda coğrafya öğretmenlerinin yer adları konusundaki tutumlarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.Keywords

Coğrafya Eğitimi, Yer Adları, Ölçek Geliştirme, Ölçme, Ölçek

References