Abstract


DAĞITIMCI LİDERLİK VE SOSYAL SERMAYE BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK

Değişimlerin daha hızlı yaşandığı günümüzde örgütlerin bu değişimlere uyum sağlaması ve yeniliklere açık olması örgütlerin devamlılığı açısından hayati öneme sahiptir. Güncel araştırmalar örgütsel yenilikçilikte yönetim anlayışının etkili olduğunu göstermektedir. Çağdaş yönetim anlayışlarında liderlik kavramı değişmeye başlamış ve solo liderlik anlayışından uzaklaşılarak çoğulcu liderlik yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımların eğitim yönetimine yansımaları ise okul liderliği, öğretmen liderliği ve dağıtımcı liderlik olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da okul müdürünün dağıtımcı liderliği ve örgütsel yenilikçilik ilişkisinde öğretmenlerin sosyal sermayesinin aracı rolünü incelemektir. Bu çalışmanın amacına ulaşmak için, Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi [Teaching and Learning International Survey- TALIS] 2018'e katılan ortaokul ve liselerde görev yapan 614 okul müdüründen toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma modeli kapsamında belirtilen dört hipotezin test edilmesi için örgütsel yenilikçilik, sosyal sermaye ve dağıtımcı liderlik ile ilgili maddeler kullanılmıştır. Ayrıca modele okulun konumu ve türü kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Yapılan analizlerde ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu, verilerin ise normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçlar, dağıtımcı liderlik gösteren okul müdürlerinin okullarında sosyal sermaye geliştirmeyi desteklediğini ve bu tür sosyal sermaye gelişiminin örgütsel yenilikçiliği artırdığını ortaya koymuştur.  Diğer bir sonuç ise sosyal sermaye gelişiminin, dağıtımcı liderlik ile örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermiştir. Okullarda paydaşların sosyal sermaye gelişimlerini sağlamak ve hayata geçirilmek istenen yenilikçi uygulamalar için okul müdürlerinin dağıtımcı liderlik becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda politika yapıcılar ve karar vericiler için okul müdürlerinin liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar geliştirmeleri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemeleri önerilmektedir. Araştırmacılar ise liderlik davranışlarının örgütsel yenilikçilikteki etkilerini ortaya koyan yeni modeller geliştirebilir ve bu modellerde farklı değişkenleri aracı olarak kullanabilirler.Keywords

Dağıtımcı liderlik, sosyal sermaye, örgütsel yenilikçilik, TALIS 2018.

References