Abstract


EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER’S PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL IMAGE AND THEIR ORGANIZATIONAL HAPPINESS

Örgütsel imaj, tüm paydaşların örgüte dair algıları, düşünceleri ve izlenimlerinden oluşmaktadır. Örgütlerin sahip oldukları ve çalışanlar tarafından algılanan örgütsel imaj çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyebilmektedir. Çalışanların örgütsel imaj algıları, örgütsel bağlılık, psikolojik iyi oluş, özdeşleşme, iş doyumu, örgütsel vatandaşlık davranışı ve performans gibi birçok değişkenle ilişkili görülmektedir. Aynı durum okul örgütleri için de geçerlidir. Öğretmenin okuluna ilişkin sahip olduğu olumlu algılar, öğretmenin örgütsel tutum ve davranışları üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile mutlulukları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2021 yılında Giresun ili Merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, ‘Örgütsel İmaj Ölçeği’ ve ‘Örgütsel Mutluluk Ölçeği’ kullanılmıştır. ‘Örgütsel İmaj Ölçeği’ ne ilişkin Cronbach Alpha değeri .92’dir. ‘Örgütsel Mutluluk Ölçeği’ne ilişkin Cronbach Alpha değeri .93’dir. Araştırma verilerinin covıd19 pandemi sürecinde elde edilmesi dolayısıyla formlar online ve yüz yüze olarak toplanmıştır. Veriler analiz edilirken t- testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öğretmenlerin örgütsel imaj algısı ve örgütsel mutlulukları (genel toplam) orta düzeydedir. Örgütsel imaj ile mutluluk (genel toplam) arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel imaj algısının alt boyutları olan kalite, görünüm, sosyal, alt yapı ve program imajı ile örgütsel mutluluğun alt boyutları olan olumlu duygular ve potansiyelini gerçekleştirme alt boyutu arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Örgütsel imaj algısının alt boyutları olan kalite, görünüm, sosyal, alt yapı ve program imajı ile örgütsel mutluluğun alt boyutu olan olumsuz duygular alt boyutu arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin örgütsel imaj algıları, örgütsel mutluluklarını anlamlı olarak yordamaktadır. Elde edilen sonuçların hem örgüt hem de eğitim yönetimi teorisine ve uygulayıcılarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

İmaj, mutluluk, örgütsel imaj, örgütsel mutluluk

References