Abstract


DETERMINATION OF CASH FLOW PROFILES IN BIST 100 BUSINESSES AND INVESTIGATION OF THEIR FINANCIAL PERFORMANCE ACCORDING TO CRITIC-BASED MOORA METHOD

İşletmeler finansal durum analizlerini ve planlamalarını bilanço ve gelir tablosuna göre yaparken daha isabetli karar almak isteyen işletmeler nakit akış tablosundan da yararlanmaktadır. Bu bağlamda nakit akış tablosu bileşenleri olan işletme faaliyetlerinden nakit akışları, yatırım faaliyetlerinden nakit akışları ve finansal faaliyetlerden nakit akışlarından hareketle Gup ve arkadaşları tarafından belirlenen kriterlere göre işletmeler profillere ayrılmıştır. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde işlem gören 47 şirketin 2012-2021 yılları nakit akış tablosu verilerine göre Gup ve arkadaşları tarafından geliştirilen nakit akış profilleri belirlenmiştir. Nakit akış profillerine göre şirketlerin çoğunluğunun %57,87’sinin 2.profil “başarılı işletme” olduğu, %23,19’unun 4.profil “büyüyen işletme” olduğu, %8,51’inin 3.profil “gerileyen yada yeniden yapılanan” ve %8,30’unun 6. Profil “hızlı büyüyen genç işletme” profillerinde kümeleştiği görülmüştür. Şirketlerin nakit akış profillerini de dikkate alarak yapılan sıralamada ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden CRITIC tabanlı MOORA yöntemi kullanılmıştır. Şirketlerin sıralamasında belirlenen kriterlerden hangisinin daha iyi açıklayacağı CRITIC yöntemi ile bu şirketlerin belirlenen kriterlere göre sıralaması ise MOORA yöntemi ile yapılmıştır. CRITIC yöntemi ile yapılan kriter ağırlıklandırmasına göre şirketlerin sıralamasında baz alınacak en önemli kriterler sırasıyla kaldıraç oranı, gup model puanı, hisse senedi getirisi, piyasa değeri/ defter değeri oranı, fiyat kazanç oranı, toplam borç, hisse başına kar ve hisse başına piyasa değeri olarak belirlenmiştir. MOORA yöntemine göre finansal oranlar ve gup model puanı dikkate alınarak yapılan sıralamada ilk 5 şirket EGEEN, KUTPO, SASA, HEKTS ve OTKAR olarak tespit edilmiştir.Keywords

BİST 100, nakit akış tablosu, nakit akış profilleri, critic yöntemi, moora yöntemi.

References