Abstract


SPORDA GÜDÜLENME, ÖZ YETERLİK VE SPORA YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE SINANMASI

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, insanların spora ayırdığı süre azalmış ve bununla beraber insanlarda obezite, tansiyon kolesterol ve kardiyovasküler gibi rahatsızlıkların görülme sıklığı artmıştır. Yapılan çalışmalar, sporun fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Spor yapmak, fiziksel olarak sağlıklı olmanın yanı sıra stresle başa çıkmayı, depresyon ve kaygıdan kurtulmayı, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öz yeterlik ve sporda güdülenme düzeylerinin, spora yönelik tutumlarını tahmin etmeleri ve kendi aralarındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile sınanması amaçlanmıştır. Çalışmaya farklı üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 957 öğrenci ( N_kadın =408, N_erkek =549) katılmıştır. Veriler "Sporda Güdülenme ölçeği II", "Genel Öz Yeterlik Ölçeği" ve "Spora Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Spora yönelik tutum, öz yeterlik ve sporda güdülenme arasındaki yapısal ilişki yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Öğrencilerin sporda güdülenme, öz yeterlik ve spora yönelik tutumları arasındaki kuramsal olarak varlığı kabul edilen ilişkiyi ortaya koymak için YEM, Path (Yol) Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, tüm örneklem grubu için kurulan yapısal eşitlik modeli anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin sporda güdülenme ve öz yeterlik düzeylerinin spora yönelik tutumu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir.Keywords

Tutum, öz yeterlik, sporda güdülenme, yapısal eşitlik modeli (yem)

References