Abstract


4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ANİMASYON KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı; ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğrenim gören 4. sınıf düzeyindeki 60 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 60 öğrencinin yarısı deney grubunu, diğer yarısı kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada deney grubuna animasyon destekli ders uygulamaları gerçekleştirilirken, kontrol grubuna mevcut eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 25 maddelik Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 22.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre deney grubundaki öğrencilerin ön test ve son test akademik başarı testi puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Aralarındaki fark son test puan ortalamaları lehinedir. Bu sonuç deney grubuna uygulanan animasyon destekli öğretimin derse yönelik akademik başarıyı arttırdığını ortaya koymaktadır. Kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son test akademik başarı puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Aralarındaki fark son test ortalamaları lehine olmuştur. Bu sonuç kontrol grubuna uygulanan öğretimin derse yönelik akademik başarıyı arttırdığını ortaya koymaktadır. Bu durumda her iki gruba uygulanan eğitimin etkili olduğu söylenebilir. Araştırmada deney ve kontrol grubuna uygulanan kalıcılık testi sonuçlarına göre araştırmacı tarafından uygulanan animasyon destekli öğretim, öğrenilenlerin kalıcılığında mevcut programa göre daha etkili olduğu söylenebilir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre sonraki çalışmalarda animasyon öğretim tekniğinin diğer öğretim yöntemleriyle karşılaştırması yapılabilir.Keywords

Sosyal bilgiler dersi, Animasyon, Bilgisayar destekli eğitim, Akademik başarı

References