Abstract


ÇEVRİMİÇİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMLARI: SİSTEMATİK BİR İNCELEME

Değişen hayat koşulları yeni gelişmeleri beraberinde getirmiş, çevrimiçi uygulamalara duyulan gereksinim artmıştır. Bu ihtiyacın hissedildiği alanlardan biri de grup rehberliği/grup psikoeğitimi olarak adlandırılan yapılandırılmış grup uygulamalarının en fazla gerçekleştirildiği uzmanlık alanının başında gelen psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) alanıdır. Teknolojinin kullanıcılara ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik gibi kolaylıklar sunması psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen çalışmaların çevrimiçi ortamlara taşınmasına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda çevrimiçi psikoeğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, ilgili alanda çalışacak uzmanlara bu konuda kaynak sağlamak önemli görünmektedir. Araştırmanın amacı, 2010-2022 yılları arasında “çevrimiçi psikoeğitim programları” ile ilgili bilimsel raporların değerlendirilmesidir. İlgili yıllar kapsamında yapılmış olan bilimsel raporları sistematik olarak incelemek amacı için doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen sistematik inceleme sonucunda bilimsel raporların %65’inin kadın araştırmacılar tarafından yapıldığı Türkçe ve İngilizce dilinde yapılan araştırma sayılarının eşit olduğu görülmektedir. Bilimsel raporların tümünün Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı bünyesinde bilimsel raporların danışman unvanları içerisinde en fazla profesör unvanlı danışmanlar tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen bilimsel raporların %55’inin makale türünde olduğu, %50 ile en fazla tercih edilen araştırma türünün nicel araştırma türü olduğu, araştırma modelleri incelendiğinde de %55 ile en fazla deneysel araştırma modelinin kullanıldığı, araştırma evrenlerinin %38’nun üniversite olduğu görülmektedir. İncelenen bilimsel raporlarda örnekleme tercihi olarak da %38 ile seçkisiz örnekleme türünde olduğu, veri kaynakları olarak %72 ile öğrencilerin olduğu, veri toplama araçlarından en fazla tercih edilenin ise ölçekler olduğu ve veri analiz yöntemlerinden en fazla istatiksel analiz yöntemlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Çevrimiçi psikoeğitim programı, psikolojik danışman, sistematik analiz.

References