Summary


THE ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK-LIFE BALANCE AND JOB SATISFACTION

Organizasyonların en kritik ve en hassas kaynağı çalışanlarıdır. Dolayısıyla çalışanların iş tatmini, huzuru ve yaşamsal dengesi bir işletmenin verimliliğinde ve performansında büyük rol oynamaktadır. İş-yaşam dengesi, iş tatmininde önemli bir role sahiptir. İş-yaşam çatışması, insanların hem iş hem de özel hayatlarındaki görev ve sorumlulukları konusunda yeterli zaman ve enerjiye sahip olamamaları durumunda ortaya çıkar. İş-yaşam dengesi aynı zamanda örgütsel güveni de geliştirerek çalışanların daha güçlü iş doyumuna ulaşmasını ve aidiyet duygusunun oluşmasını sağlayabilir. Bu çalışmada, çalışanların iş-yaşam dengelerinin örgüte duydukları güvene ve bu güvenin iş tatminine olan yansımasını incelemek hedeflenmiştir. Bu bağlamda, hem iş-yaşam dengesinin örgütsel güvene olan etkisi, hem örgütsel güvenin iş tatminine etkisi, hem de iş-yaşam dengesinin doğrudan iş tatminine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın asıl araştırma sorusu olan, iş-yaşam dengesinin iş tatminine olan etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü olup olmadığı ise hiyerarşik regresyon analizi ile cevaplandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, hipotezleri ve araştırma modelinin tamamını doğrulamakta ve iş-yaşam dengesinin iş tatminine olan etkisinde örgütsel güvenin kısmi aracılık rolüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords

İş-yaşam dengesi, örgütsel güven, iş tatminiReferences