Abstract


İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmada ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada İlişkisel Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırma 348 3. Sınıf ve 358 4. Sınıf öğrencisiyle yapılmıştır. Öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu” ve Söylemez ve Mutlu (2018) tarafından geliştirilen “İlkokul 3. ve 4. Sınıf Çocukları İçin Matematik Kaygı Ölçeği” uygulanmış yüzde ve frekans değerleri bulunmuştur. Araştırmanın verileri; normallik testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi ile analiz edilmiştir. Gruplar arası farklılıklara Kruskal Wallis H Çoklu Karşılaştırmalar ile bakılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ile cinsiyeti arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Annesi okuma yazma bilmeyen öğrencilerin matematik kaygı düzeyi yüksek bulunmuştur. Matematik kaygı düzeyi ile baba eğitim durumu arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 3. Sınıflarda, babası ilkokul ve ortaokul eğitim düzeyinde olan, 4. Sınıflarda ise babası ilkokul eğitim düzeyinde olan öğrencilerin matematik kaygısı yüksek çıkmıştır. Anne mesleği değişkeni açısından incelendiğinde 3. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Matematik kaygı düzeyi ile baba mesleği arasında, 4. Sınıflarda gruplar arası farkın babası memur olan öğrencilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ailesi 1001-2500 TL gelir aralığında olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur. Matematik kaygı düzeyi ile kardeş sayısı arasında, 4. Sınıflarda gruplar arası farkın 1-3 kardeş aralığında olan öğrencilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kendi odası olmayan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur. Matematik kaygı düzeyi yüksek olan öğrenciler tespit edilerek sorunları dinlenebilir, kurs ve yardımcı materyal desteği sağlanabilir. Örneklem genişletilerek evreni yansıtma düzeyi arttırılabilir. Okulda matematik kaygısına yönelik, okul-aile-öğretmen-öğrenci işbirliği içinde çalışmalar yapılabilir.Keywords

İlkokul, matematik, kaygı, matematik kaygısı, değişken

References