Abstract


PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

Covid-19 pandemisi birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu etki özellikle uzaktan eğitime geçmişten bu yana mesafeli yaklaşan müzik eğitimcileri, öğrenciler ve araştırmacılar tarafından daha güçlü bir şekilde hissedilmiştir. Hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde pandemi sürecinde uzaktan müzik eğitiminde karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini ve bu sürecin avantajlı yönlerini inceleyen çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalarla mevcut durum ortaya konulacağı gibi bundan sonraki karşılaşılacak olağanüstü durumlara da ışık tutulacaktır. Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen uzaktan müzik eğitimi ile ilgili makalelerin demografik özelliklerini, sonuçlardan elde edilen uzaktan müzik eğitiminin avantajlı, dezavantajlı yönlerini ve sunulan önerileri bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2020-2022 yılları arasında yayımlanmış 56 makale oluşturmaktadır. Doküman incelemesi tekniği ile elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre araştırmalarda en çok nitel yöntemin kullanıldığı, çalışma grubunun müzik alanındaki üniversite öğrencilerinin olduğu, verilerin en çok görüşme ve anket yoluyla toplandığı ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlendiği tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, derslerin video ortamında kaydedilmesi, zaman ve mekân yönünden esnek yapısı uzaktan müzik eğitiminin avantajlı yönleri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca kesintisiz eğitim sunması, bilgi iletişim ve müzik teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirmesi ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunması diğer avantajlı yönleridir. İletişim ve etkileşimin yeterli olmaması, internet bağlantısı ve senkronizasyon problemleri, altyapı eksikliği ve motivasyon düşüklüğü ise uzaktan müzik eğitiminin dezavantajlı yönleri olarak öne çıkmaktadır. Çalışmalarda altyapının geliştirilmesi, paydaşlara teknik destek sunulması, hizmet içi eğitim verilmesi ve öğretim programları ile ders içeriklerinin uzaktan eğitime yönelik tasarlanması gibi öneriler sunulmuştur.Keywords

Türkiye, pandemi, uzaktan müzik eğitimi, içerik analizi.

References