Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Çocuklarla felsefe eğitimi uygulamaları son zamanlarda öğrencilerin etkin olarak katıldıkları, sorgulama sürecinde bulundukları, tartışma becerisinin kazandırılmaya çalışıldığı popüler olan yeni yaklaşımlardan biridir. Sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerileri çocuklarla felsefe eğitiminin de öğrencilere kazandırmak istediği nitelikler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Öğrencilerin ilk okul deneyimlerini kazanmaya başladığı, temel becerilerin aşılanmaya çalışıldığı okul öncesi dönem ele alındığında sonraki okul yaşantıları ve dönemleri için bir temel teşkil etmektedir. Bu anlamda okul öncesi dönem ve bu dönemde kazanılan her bir nitelik öğrenci yetiştirilmesinde önem taşımaktadır. Bu nitelikleri kazandıracak olan geleceğin öğretmenlerinin bu konuda deneyim kazanmaları ve farkındalık geliştirmeleri öğretmen adayları tarafından mesleki anlamda katkı sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda araştırmanın amacını; okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının çocuklarla felsefe eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın yöntemi nitel desende oluşturulmuştur. Çalışma grubunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 2 ve 3. Sınıf olan 15 öğrenci yer almaktadır. Çalışmada, öğretmen adaylarının gerçekleştirilen uygulamalara yönelik görüşünü almak için yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; okul öncesi öğretmen adayları çocuklarla felsefe eğitimi uygulamalarına yönelik olarak; daha öncesinde herhangi bir bilgilerinin olmadığını, mesleğe başladıklarında öğrencilerine uygulamak istediklerini belirtmiştir. Öğretmen adayları, çocuklarla felsefe eğitimi uygulamalarının kendilerine katkı sağladığını, uygulamaların olumlu anlamda etkilerinin olduğunu da ifade etmiştir. Yine öğretmen adayları gerçekleştirilen uygulamaların kendilerinin hem kişisel hem de mesleki olarak gelişimlerinde değişim meydana getirdiğini olumlu katkılar sağladığını vurgulamıştır.Keywords

Okul öncesi eğitimi, çocuklarla felsefe eğitimi, öğretmen adayı.References