Abstract


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi bilim dalı dikkat çeken bir disiplin olarak öne çıkmasına rağmen henüz yükseköğretim kurumlarında bu alanda lisans seviyesinde bir öğretim programı bulunmamaktadır. Lisansüstü öğretim kademelerinde verilen teorik veya uygulamalı derslerle öğretim elemanı veya teorisyen yetiştirme açıkları kapatılmaya çalışılmaktadır. Bununla beraber pek çok akademik değerlendirmede veya mesleki yeterlilik tanımlarında çalışmaya konu olan öğretim sürecine dair belge veya sertifika talebi yer almaktadır. Farklı disiplinlerden yeterliklere sahip olan katılımcılar da bu alana ilgi duyarak yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili bir farkındalığa sahip olup kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı istemektedirler. Hatta bu sertifika belgeleri yurt içi veya yurt dışı mesleki görevlendirmelerin yeterlik basamaklarından birisi olarak kabul edilmektedir. İlgililerin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere üniversitelerin veya çeşitli kurs merkezlerinin düzenlediği “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programlarına” olan katılımların her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olan katılımcıların, bu sertifika programını bir bütün olarak düşünmeleri ve metaforik algılarına dayandırarak çalışmaya konu olan programı gerekçeli bir şekilde benzetmeleri veya mecazları kullanarak açıklamaları beklenmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji) deseni uygulanarak 2021-2022 Bahar ve 2022-2023 Güz akademik dönemlerinde AYBÜ DİLMER tarafından düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı” kapsamında sertifika alan 120 kursiyerlerden oluşturulan çalışma grubundan yarı yapılandırılmış veri toplama aracı olan bir görüşme formu ile “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (öğreticiliği) Sertifika Programı benim için ………………………….. gibidir. Çünkü ………………………………… .” sorusuna bir metaforla cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle kategorilere dayandırılarak çözümlenmiştir. 67 farklı metaforun yer aldığı ilk basamakta verilen frekans aralığı ve yüzdelik dilimden sonra “İş İmkânı, Kişisel Gelişim, Meslek Edinme ve Tasnif Dışı” kategorilerindeki metaforlara ait içerikler örnek cümleler ile gösterilmiştir.Keywords

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, sertifika programı, metafor

References