Summary


NAZLI ERAY'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Disiplinlerarası ve kümülatif bir olgu olan değer kavramı, her disipline ve her döneme özgü olarak farklı tanımlamaları bünyesinde taşımaktadır. Gelenek-görenek, yaşayış, inanış, vb. birçok maddi ve manevi ögeyi içerisinde barındıran bu kavram, bir başka deyişle toplumun yansıması olarak nitelendirilebilir. Toplumu oluşturan bireylerin değer algılarının toplum değerlerinin bütününü oluşturacağı düşünüldüğünde, değerler eğitimi hususu önem kazanmaktadır. Değerler eğitiminin planlı ve sistematik bir şekilde erken dönemlerde verilmesinin yollarından biri de çocuk edebiyatı ürünleridir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı ürünlerinin, değerler eğitimi açısından irdelenmesi önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı Nazlı Eray’ın çocuklara yönelik olarak kaleme almış olduğu eserleri değerler eğitimi açısından incelemektir. Belirtilen amaç doğrultusunda çalışmanın inceleme nesnesini oluşturan eserler belirlenirken ulaşılabilir evren tercih edilmiştir. Frej Apartmanı’nın Esrarı, Büyülü Beyoğlu (İki Kafalı Topaç Villy), Gece Çiçeği İstanbul, Karga Feramuz’un Aşkı, Bir Böcek Sevdim, Billur Ahtapot ile Mor İnci ve Gören Gözler Duyan Kulaklar eserleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan eserler, değerler bakımından incelenirken Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, estetik, dürüstlük, özgürlük, eşitlik, sevgi, saygı, sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik ve yardımseverlik” değerleri esas alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde Frej Apartmanı’nın Esrarı’nda 39, Büyülü Beyoğlu’nda (İki Kafalı Topaç Villy) 33, Gece Çiçeği İstanbul’da 36, Karga Feramuz’un Aşkı’nda 51, Bir Böcek Sevdim’de 16, Billur Ahtapot ile Mor İnci’de 29, Gören Gözler Duyan Kulaklar’da 19 değer tespit edilmiştir. İncelenen eserlerde yardımseverlik f(42), sevgi f(37) ve özgürlük f(32) değerleri en çok karşılaşılan değerler olarak karşımıza çıkarken bağımsızlık, barış ve vatanseverlik değerleri ile ilgili bulgulara eserde rastlanılmamıştır.Keywords

Nazlı Eray, çocuk edebiyatı, değer, değerler eğitimi.References