Summary


TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİ VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, çevrim içi olarak Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin öğretim sürecine ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve öğretim elemanlarının çevrim içi öğretim süreci hakkındaki görüşlerine başvurmaktır. Çalışma karma desenli bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda betimsel tarama yöntemi kullanılmış, örneklem alma yoluna gidilmeyerek evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde verilen çevrim içi derslere katılan A1 seviyesindeki tüm öğrencilere Google Forms aracılığıyla anketler ve kişisel bilgi formları gönderilmiş, 226 öğrenci ankete ve kişisel bilgi formuna dönüş yapmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Uzaktan Öğretim Memnuniyet Anketi” kullanılmıştır. Anketin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği ise Cronbach Alpha (,863) değeri ile sağlanmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak verilerin betimsel analizi yapılmış ve memnuniyet düzeyleri için ortalamalar hesaplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 26.00 paket program kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise çevrim içi öğretimde görev alan 8 öğretim elemanı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesi neticesinde veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin çözümlenmesi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin öğretim materyalinin sağlanma yönteminden 4,08 ortalamayla oldukça memnun kaldıkları, öğretim platformunun kullanımından 4,20 ortalamayla oldukça memnun kaldıkları, öğretim materyalinin anlaşılırlığından 4,11 ortalamayla oldukça memnun kaldıkları, öğretim süresinden 2,94 ortalamayla orta düzeyde memnun kaldıkları sonucuna varılmıştır. Öğretim elemanları, çevrim içi derslerle ilgili olarak çevrim içi öğretimin olumlu yanları ve olumsuz yanları hakkındaki görüşlerini sınıf ortamı, sınıf etkileşimi ve ölçme-değerlendirme açısından belirtmiştir. Ayrıca öğretim elemanları; çevrim içi derslerde kullanılan öğretim materyalleri, öğretim platformu, derslerin süresi ve derslerin zaman planlaması, çevrim içi öğretimde nelerin eksik olduğu ve sürecin nasıl daha verimli hâle getirilebileceği hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir.Keywords

Çevrim içi öğretim, öğrenci memnuniyeti, öğretici görüşleri, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi.References