Summary


MÜHENDİSLİK TASARIM TEMELLİ STEM ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜRECİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ

Araştıran, sorgulayan, üreten ve en önemlisi bir konu hakkında düşünen bireyler yetiştirmek; ülkenin geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu becerileri kazandırmak adına ülkeler eğitimde değişikliklere gitmekte ve yeni eğitim yaklaşımları benimsemektedirler. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve teknoloji) eğitim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. STEM eğitiminin uygulamalarından bir tanesi de mühendislik tasarım sürecidir. Bu araştırmada, ilköğretim matematik ve fen bilimleri öğretmen adayları tarafından geliştirilen mühendislik tasarım temelli STEM etkinliklerini uygulama sürecinin, öğretmen adaylarının karar verme becerilerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test - son test zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadeniz’de bir devlet üniversitesinin son sınıfında öğrenim gören toplam 36 (20 ilköğretim matematik, 16 fen bilgisi) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına "Karar Verme Beceri Testi" ön ve son test olarak uygulanmıştır. Uygulama süreci haftada ikişer ders saati olmak üzere toplam 14 haftada tamamlanmıştır.  Uygulama sürecinin ilk haftasında süreç ile ilgili genel bilgiler paylaşılmış olup, “Karar Verme Beceri Testi” ön test olarak uygulanmıştır. İkinci ve beşinci haftalar arası öğretmen adaylarına STEM eğitimi ve mühendislik tasarımı ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Altıncı ve yedinci hafta araştırmacı mühendislik tasarım temelli örnek iki etkinliği öğretmen adaylarına uygulamıştır. Sonraki altı hafta öğretmen adayları gerçekleştirilen örnek etkinlikler gibi kazanım odaklı mühendislik tasarım temelli STEM etkinlikleri geliştirip grup olarak uygulamışlardır. Mühendislik tasarım temelli etkinlikler, mühendislik tasarım süreci kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan mühendislik tasarım süreci basamakları; Tanımlama, araştırma, hayal etme, planlama, yaratma, test etme, geliştirme ve iletişimdir. Öğretmen adaylarının karar verme becerilerindeki değişimin ön test - son test karşılaştırmasının yapılması için bağımlı gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda mühendislik tasarım temelli STEM etkinliği geliştirme ve uygulama sürecinin öğretmen adaylarının karar verme becerilerinde anlamlı farklılık yarattığı görülmüştür.Keywords

Mühendislik tasarım süreci, STEM, karar verme becerisiReferences