Summary


ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

Lingua franca’nın İngilizce olması ile birçok yükseköğretim kurumu eğitim öğretim dilinin bir kısmını veya tamamını İngilizce olarak belirlemiştir. Bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin bölümlerinde öğrenime başlamadan önce kurumlar tarafından belirlenen İngilizce yeterlik düzeyine ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda öğrenciler gerekli yeterlik düzeyine ulaşana dek Yabancı Diller Yüksek Okulunda yoğun bir İngilizce programına tâbi tutulurlar. Bahsi geçen İngilizce hazırlık programları Covid-19 sürecine kadar yüz yüze işlenirken, pandemi ile birlikte hibrit modele geçiş yapmış ve program hem yüz yüze hem de uzaktan uygulanmıştır. Hibrit modelin uygulanması sürecinde öğrenciler seviyelerine göre ayrılan sınıflara yerleştirilmiş ve haftanın bazı günleri yüz yüze öğrenim görürken bazı günler dersler uzaktan gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin uzaktan ve yüz yüze eğitimle yürütülen İngilizce dersleri ve uzaktan ve yüz yüze eğitimde öğretmen kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma temel nitel araştırma yönteminin temel yorumlayıcı deseni ile tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıflarında öğrenim gören 146 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmadaki veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan metaforik algı formu ile yüz yüze toplanmıştır. Veri analizine başlamadan önce metafor niteliği taşımayan veriler atılmış ve metafor niteliği taşıyan veriler içerik analizine dahil edilmiştir. Veri analizi sürecinde içerik analizi tekniği kullanılarak tema ve kodlar oluşturulmuştur. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini verimsiz ve demotive edici bulduğu belirlenirken, yüz yüze eğitimi kapsamlı bilgi ve öğretici olarak algıladığı görülmüştür. Uzaktan eğitimde ise öğretmeni etkisiz görürken, yüz yüze eğitimde öğretmenin alan bilgisi ile öne çıktığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarından hareketle uygulama ve araştırmaya yönelik çeşitli öneriler paylaşılmıştır.Keywords

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, hibrit, hazırlık, metaforReferences