Summary


60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DUYGULARI ANLAMA TESTİ’NİN TÜRKİYE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Erken çocukluk döneminden itibaren kazanılmaya başlanan duyguları anlama becerisi, duygusal yeterliliğin kazanılması noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Suriyeli mülteci çocuklarında dahil olduğu okul öncesi dönem çocuklarının duyguları anlama becerilerini ölçmek adına geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı Pons ve Harris (2000) tarafından geliştirilen Test of Emotion Comprehension (TEC)’ın, Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Mersin ili Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıflarında öğrenim gören 60-72 aylık çocuklar arasından seçilen 263’ü Türk, 125’i Suriyeli mülteci çocuk olmak üzere toplam 388 çocuk oluşturmaktadır. İlk olarak ölçek üç farklı dil uzmanı tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Ardından diğer üç farklı dil uzmanı tarafından İngilizce diline tekrar çevrilmiş ve metinler arasındaki tutarlılığa bakılmıştır. Ayrıca pilot uygulama yapılarak maddelerin anlaşılırlığı test edilmiştir. Ölçekte çocuklardan gerçekleştirmesi beklenen görevler ise okul öncesi eğitimi ve ölçme değerlendirme alanı uzmanları tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında yapı geçerliğini belirlemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin 23 maddelik yedi bileşenden oluşan iki boyutlu yapı sergilediği belirlenmiştir ve kabul edilebilir uyum indekslerinin elde edildiği görülmüştür (χ2/sd=1,84; RMSEA=0,046; CFI= 0,94; TLI=0,90; SRMR=0,10). Faktör yük değerleri incelendiğinde, Dışsal boyutu için değerlerin 0,49 ile 0,95 arasında olduğu; Zihinsel ve Yansıtıcı boyutu için ise 0,21 ile 0,82 arasında olduğu görülmüştür. Testin güvenirliğine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla Mcdonald omega katsayısına bakılmış birinci alt boyut için 0,81; ikinci alt boyut için 0,56 ve ölçeğin tamamı için 0,81 olarak kestirilmiştir. Bu sonuçlar “Duyguları Anlama Testi”nin Türkiye’deki çocukların duyguları anlama becerilerinin değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.Keywords

Okul öncesi dönem, duyguları anlama, geçerlik, güvenirlik.References