Summary


COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı yöneticilerin ve öğretmenlerin COVID-19 salgını sürecinde okullarda kriz yönetimi deneyimlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmada olayları, durumları ve deneyimleri araştırmak ve açıklamak için sosyal bilimlerde başvurulan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Bursa ilinde bulunan Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki devlet okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinden seçilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenen, 12 okulda görev yapan 12 yönetici ve 12 öğretmen olmak üzere toplam 24 katılımcı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler demografik bilgi formu ve görüşme soruları ile toplanmıştır. Verileri toplamak için görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme türü kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Verilerin analizinde tematik analiz yaklaşımı aşamaları takip edilerek esnek kodlama yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında MAXQDA 2020 Pro programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları kriz yönetiminde karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri, paydaşların durumu, hiyerarşi ve fırsatlar başlıkları altında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar COVİD-19 krizi sürecinde akademik, psikolojik, yönetimsel, alt yapı, iş yükü, ekonomik, iletişim ve teknoloji kullanımı gibi konularda zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.  Krizin çözümünde ise kriz ortaya çıktıktan sonra tedbir almaya yönelik çalışmaların yoğunlukta olduğu bulunmuştur. Uzaktan eğitim krizin çözümünde önemli bir yere sahiptir. Ancak alt yapı sorunları ve teknolojik aletlerin eksikliği gibi nedenlerle öğrenci katılımı istenilen seviyede olmamıştır. Akademik başarı da bu nedenle düşmüştür. Yöneticiler ve öğretmenler kriz sürecinde genel itibari ile hiyerarşinin dışına çıkarak kararlar alabilmiştir. Paydaşlar okulların kapalı olduğu dönemlerde okullara destek olmuştur. Krizle birlikte öğretmenlerin teknolojik gelişimi, uzaktan eğitim ve kurumsal gelişim açısından fırsatlar elde ettikleri tespit edilmiştir.Keywords

Kriz Yönetimi, Covid-19, Küresel Salgın, Kriz, Öğretmen Görüşü, Okul Yöneticisi GörüşüReferences