Summary


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK YETENEKLERİ VE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının matematik yetenekleri ve dinleme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, Uşak il merkezinde bulunan anaokulları ve anasınıflarına devam eden 100 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” ve “Dinleme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, erken çocukluk dönemindeki çocukların dinleme becerileri ve matematik yetenekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Erken çocukluk döneminde, çocukların dinleme becerileri ve erken matematik yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından çalışma ilgili alana katkı sağlamaktadır. Araştırmanın 100 çocukla yürütülmesi, nicel yöntemin nitel yöntemlerle desteklenmemesi, verilerin nicel verilerden oluşması bu çalışmanın sınırlılığıdır. Araştırma sonuçlarına göre, matematik yeteneği ve dinleme becerisini incelemeyi amaçlayan çalışmalar için alıcı ve ifade edici dil becerisinin birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir.Keywords

Erken matematik yeteneği, dinleme becerisi, okul öncesi eğitim.References