Summary


ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYI DOĞRUSUNDA TAHMİN STRATEJİLERİNİN GÖZ İZLEME ARACI İLE İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Göz izleme (eye tracking) teknolojileri; içerisinde özel eğitimin de bulunduğu farklı disiplinleri içeren araştırmalarda sıklıkla kullanılan yenilikçi tekniklerdendir. Bu teknik, insan-bilgisayar etkileşiminde öğrenme güçlüğünün özelliklerini ve akranlarından farklılaşan yönlerini keşfetmede derinlemesine bilgi sağlayan bir yazılım teknolojisidir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sayı doğrusunda kullandıkları tahmin stratejileri göz izleme aracılığıyla değerlendirilebilmektedir. Bu araştırmada, öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sayı doğrusunda tahmin stratejilerinin göz izleme aracı ile incelendiği makalelerin betimlenmesi amaçlanmıştır. Makalelere erişme sürecinde; elektronik veri tabanları, dergi indeksleri ve araştırma referansları temel alınarak kapsamlı bir tarama gerçekleştirilmiştir. Katılımcı makalelerin bu araştırmaya dahil edilmesine ve dışlanmasına ilişkin bazı temel seçim ölçütleri doğrultusunda toplam 8 makale; betimsel analiz bağlamında incelenmiştir. Araştırmaların; betimsel analizi yapılarak özellikleri a) araştırma amacı, b) katılımcı sayısı, c) yaş, d) cinsiyet, e) tanı, f) incelenen değişkenler ve g) sonuç verileri bağlamında ortaya konulmuştur. Araştırma bulguları; öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sayı doğrusu üzerinde tahmin görevlerinde farklı özellikler sergilediklerini ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirlemede değerli bilgiler veren bir araç olduğu ifade edilmiştir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin mutlak hata oranının normal gelişim gösteren akranlarına göre daha fazla olduğu, tahminlerinin doğal temsil özelliği taşıdığı ve sayı doğrusu üzerinde yer alan referans noktalarını daha az sıklıkta kullandıkları belirtilmiştir. Araştırmanın bulgularının ileride ulusal alanyazında yapılacak olan inceleme çalışmalarına katkı sağlayacağı ve hazırlanacak müdahale programlarına ışık tutması beklenmektedir.Keywords

Öğrenme güçlüğü, göz izleme, sayı doğrusunda tahmin stratejisi.References