Summary


EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Günümüzde pek çok örgüt eskisinden çok daha fazla kendini değiştirmek ve hatta dönüştürmek zorunda kalmaktadır. Eğitim örgütü olan okullar da hem iç hem de dış faktörlerin etkisi ile doğrudan ve dolaylı olarak değişime zorlanmaktadırlar. Değişim baskısını sıklıkla yaşayan okul örgütlerinde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görece yeni bir kavram olan ‘değişim sinizmi’ ve buna etki eden değişkenlerinin çalışılması hem uygulamada hem de kuramda alana katkı sağlayabilir. Bu görüşle, bu araştırmada meslek liselerinde öğretmen ve okul yöneticilerinin değişim sinizmi düzeyleri ve buna etki eden demografik ve kişilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup çalışma evreni Isparta ilinde 2021/2022 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, meslek liselerinde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada Tülübaş ve Göktürk (2021) tarafından geliştirilen “Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği” ile Gençöz (2000) tarafından geliştirilen “Pozitif-Negatif Duygu Durumu Ölçeği” kullanılmış ve toplam 190 katılımcıdan veri toplanmıştır. Verilerin analizinde T testi, tek ve çift yönlü varyans analizi ile değişkenler arasındaki ilişkilerin ve etkilerin analizi için de korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin örgütsel değişim sinizmi algıları ile çalıştıkları meslek lisesi türü arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca duygu durumunun değişim sinizmini anlamlı olarak yordamadığı görülmüştür. Bu bulgular, değişim sinizminin doğuştan getirilen bir özellikten çok öğrenilmiş bir tutum olabileceği görüşünü desteklemektedir. Araştırma, gelecek çalışmaların okul örgütlerinde değişim sinizmi düzeyine etki edebilecek örgütsel değişkenlerin incelenmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır.Keywords

Örgütsel değişim, örgütsel değişim sinizmi, pozitif-negatif duygu durumuReferences