Summary


ÇAĞDAŞ LİDERLİK VE YÖNETİM KURAMLARININ İSLAM FELSEFESİ AÇISINDAN KIYASLANMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Geçmişten günümüze devletlerin ve toplumların yönetim ve yaşamsal süreçlerinin gelişmesinde; felsefi açıdan din ve ona dayalı faktörlerin çok önemli bir rolü olmuştur. Bu anlamda, geleneksel ve çağdaş liderlik ve yönetim kuramlarının da, birçok yönden dini felsefelerden etkilendiği ve etkilenmiş olduğu belirtilebilir. Bu temel görüşe dayanılarak, içinde bulunulan dönemde çağdaş liderlik ve yönetim tarzları ile yöntemleri de; din, ahlak, hukuk, ekonomi, tarih ve coğrafi gibi temel esaslar ekseninde biçimlenmektedir. Öte yandan bu hususların toplumların; tarihsel, geleneksel ve kültürel mirasından da şekillendiğini gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle, etkili liderlik ve yönetim yeteneği geliştirme bakımından ve bunu farklı felsefeler açısından ele almak gerekmektedir. Dolayısı ile aynı konunun, çağdaş liderlik ve yönetim kuramlarında yeni bakış açısı sağlama ve paradigmalar oluşturmasına önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır. Şüphesiz ki, tarihsel sürece ayrıntılı ve derinlemesine bakılmaya ihtiyaç vardır. Bu anlamda, diğer dinlerde olduğu gibi, İslami felsefe sisteminin de kültürel dinamikler içerisinde; çağdaş liderlik ve yönetim kuramları üzerinde kayda değer etkiler yarattığının kaçınılmazdır ve özellikle altı çizilebilir. Bahse konu temel gerekçeler ve düşüncelere bakılarak, bu çalışma; çağdaş liderlik ve yönetim yaklaşımlarının, İslami felsefe bakış açısı altında ele alınarak, bir kıyaslama yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca, alana yapacağı katkı ise çalışmanın önemine işaret etmektedir. Çalışmanın araştırma kısmında, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde ise İslami kayıt ve belge incelenmesine yönelik olarak doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, çağdaş liderlik ve yönetim kuramları ile İslam düşünce sistemi arasında etkileşim olduğuna yönelik karşılıklar tespit edilmiştir. Buna ilaveten daha detaylı incelemeler ile değerlendirmeler ise, çalışmanın genelinde de tartışılmaktadır.Keywords

Yönetim, yöneticilik, liderlik, İslami Yönetim, nitel araştırma, İslami FelsefeReferences