Summary


İŞİTME EĞİTİMİ İLE ÇALGI EĞİTİMİ DERS KİTAPLARININ DEVİNİŞSEL HEDEFLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

İşitme eğitimi müzik eğitiminin en temel yapı taşıdır. Bu eğitim, gerek örgün gerekse yaygın eğitimde verilen müzik ve çalgı eğitiminin temelini oluşturur. Bireylerin müzik kulağını geliştirmeyi amaçlayan bu ders güzel sanatlar liselerine yeni başlayan öğrencilere de birçok konuda önderlik yapar. İşitme eğitimi dersi bilişsel hedefler ile beraber aralık duyabilme, solfej okuyabilme ve dikte yazabilme gibi uygulamalı hedefler sayesinde devinişsel hedefleri de içermektedir. Bu devinişsel hedeflerin müzik bölümünde yer alan birçok derse katkı sağladığı söylenebilir. Devinişsel hedeflerin katkı sağladığı derslerden birisi de çalgı dersleridir.  Çalgı eğitimine yeni başlayan öğrenciler için işitme eğitimi ile edinilen devinişsel hedefler çalgı derslerinin daha sistematik yürütülmesini sağlamaktadır. Bu nedenle çalgı eğitiminde yer alan tartım kalıpları, aralık bilgisi, tonalite bilgisi ve gürlük terimleri ile ilgili devinişsel hedeflerin işitme eğitiminde yer alan devinişsel hedefler ile örtüşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada güzel sanatlar lisesi 9. sınıfta verilen işitme eğitimi kapsamında Batı Müziği Teorisi ve Uygulaması - Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ders kitabı; çalgı eğitimi kapsamında Çalgı Eğitimi (Çello) ders kitabı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmada Batı Müziği Teori ve Uygulaması – Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ve Çalgı Eğitimi (Çello)  9. sınıf ders kitaplarındaki alıştırma, etüt ve eserler devinişsel açıdan incelenmiştir. Yapılan bu araştırma betimsel bir araştırma olup nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın modeli ise durum çalışmasıdır. Araştırmanın evreni ve örneklemini ülkemizde müzik eğitimi kurumu olan Güzel Sanatlar Liselerindeki 9. sınıf Çalgı Eğitimi (Çello), 9. sınıf Müzik Teorisi ve Uygulaması ve Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ders kitapları oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında doküman incelemesi veri toplama tekniği kullanılmıştır. Toplanan bu verilerin analizi içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin sonucunda incelenen iki ders kitabının bazı devinişsel hedefler özelinde örtüşmediği ortaya çıkmıştır.Keywords

Viyolonsel eğitimi, işitme eğitimi, devinişsel hedefler.References