Summary


ADAPTATION OF THE RELATIONAL ENERGY SCALE INTO TURKISH

İlişkisel enerji; çalışanların verimliliğini olumlu yönde etkileyen, çalışanların depolayabileceği, çoğaltabileceği hatta istedikleri zaman kullanabilecekleri örgütsel bir kaynaktır. Son zamanlarda uluslararası yazında kavrama yönelik yoğun bir ilgi olmasına rağmen, ulusal literatürdeki yayın sayısının sınırlı seviyede olduğu görülmüştür. Bu nedenle araştırma, bu eksikliği ortadan kaldırmayı ve sosyal bulaşma kuramı çerçevesinde Owens, Baker, Sumpter ve Cameron (2016) tarafından geliştirilen İlişkisel Enerji Ölçeği’ni Türkçe literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. Araştırma verisi, 02-27 Aralık 2021 tarihleri arasında Balıkesir ili Bandırma ilçesinde zincir marketlerde çalışan personelden toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemi ile bu marketlerde çalışan katılımcılar oluşturmaktadır. Ölçeğin çeviri sürecinde hem dil hem de içerik uyumunun sağlanması için çeviri-geri-çeviri prosedürü izlenmiştir. Ölçüm aracının güvenilir olduğundan emin olmak için 35 katılımcı üzerinde bir pilot çalışma gerçekleştirilmiş ve ölçek çalışma için hazır hale getirilmiştir. Çalışmada, öncelikle ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Geçerlik çalışmalarında, ölçeğin tek faktörlü orijinal yapısı Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile, verilerden elde edilen bulguların teorik yapıyla uyum gösterip göstermediği ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Ölçek maddelerinin iç tutarlılığı, Cronbach Alfa analizi ve bir diğer güvenirlik ölçme yöntemi olan birleşik güvenirlik analizi ile hesaplanmıştır. Faktör analizi neticesinde, orijinali beş madde ve tek faktörden oluşan ölçeğin Türkçeye uyarlandığında yine beş maddeden meydana geldiği ve tüm maddelerinin aynı şekilde tek faktör altında birleştiği gözlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, modelin yüksek uyum değerlerine (χ2/df=1.43; RMSEA=.04; RMR=.01; SRMR=.006; CFI=.99; NFI=.99; IFI=.99; RFI=.99; GFI=.99; AGFI=.96) sahip olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ve birleşik güvenirlik değerleri .96 olarak tespit edilmiştir. Analizler sonucunda, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir.Keywords

Enerji, ilişkisel enerji, güvenirlik, geçerlik, ölçek uyarlama.References