Summary


THE PROBLEMS THAT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ENCOUNTERED IN DETERMINATION OF TEACHING STRATEGIES

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları öğretim yöntemlerini belirleme sürecinde karşılaştıkları sorunları ele almak ve olası çözüm önerileri getirmek amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan, 10 beden eğitimi öğretmeninden oluşmaktadır. Toplanan veriler betimsel analiz anlayışı çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde katılımcılar yöntem belirleme önceliklerini sırasıyla; öğrencinin bireysel özellikleri, ders araç gereçleri, fiziki şartlar, kazanımlar, öğrenci sayısı, öğrenci güvenliği ve mesleki bilgi şeklinde ifade etmiştir. Katılımcılar öğretim yöntemi belirlemede yaşadıkları sorunları ise; yöntem bilgi eksikliği, malzeme eksikliği, saha ve salon eksikliği, kalabalık sınıf mevcudu, ders saatlerinin yetersiz olması, derse karşı olumsuz tutum, öğrencilerin gelişim seviyelerinin düşük olması ve disiplinsiz öğrenci profili şeklinde ifade etmişlerdir. Katılımcılar öğretim yöntemi belirlemede yaşanan sorunlara yönelik olası çözümleri; hizmet içi eğitimler, üniversitede uygulama ağırlıklı eğitim, malzeme eksikliğinin tamamlanması, ders saati sayısının arttırılması, fiziki şartların iyileştirilmesi, tüm branşlarda kaliteli eğitim verilmesi, hareket eğitimi dersinin olması ve sınıf sayılarının azaltılması şeklinde öneride bulunmuştur. Elde edilen bulgular neticesinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretim yöntemleri belirlemede birtakım sorunlarla karşılaştığı ve bu sorunların beden eğitimi dersinin amacını gerçekleştirmede engel teşkil ettiği anlaşılmıştır. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde psikomotor gelişimlerini sağlamak ve spor kültürü içerisinde yetiştirmek için beden eğitimi ve spor dersinde ihtiyaç duyulan yeterliliklerin sağlanması ve öğretmen niteliklerinin arttırılması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretim yöntem bilgisi, lisans eğitimindeki eğitimlerle ve görevi sırasında hizmet içi eğitimler yoluyla mesleki gelişimleri sağlanmalıdır. Ayrıca beden eğitimi ve spor dersinde ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve saha eksiklikleri tamamlanmalıdır.Keywords

Beden eğitimi ve spor, beden eğitimi öğretmeni, öğretim yöntemleri References