Abstract


BÜTÜNLEŞİK BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı Block (1995) tarafından geliştirilen “Çocukların Gelişimi için Bütünleşik Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin” Türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliğinin test edilmesidir. Veriler Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaöğretim kurumunun 4., 5. ve 6. Sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden toplanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ölçek 185 kadın (Myaş= 12,11±0,81), 192 (Myaş=12,08±0,71) erkek olmak üzere toplam 377 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Ölçek 13 madde (genel tutum ve uyarlanmış sportif tutum) olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmakta ve 3’lü derecelendirme ile değerlendirilmektedir. Verilerin analizinde, yapı geçerliğine ilişkin olarak Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve maddeler arasındaki iç tutarlılığın belirlenmesinde ise Cronbach Alfa güvenirlik analizi ile AVE, DR değerleri kullanılmıştır. x2/df=4,7, RMSEA = 0.10, SRMR = 0.07, NFI = 0.92, NNFI= 0.91, CFI = 0.91]. İç tutarlık katsayılarının ise ,68 ile ,69 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bulgular sonucu Çocukların Gelişimi için Bütünleşik Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının Çocukların Gelişimi için Bütünleşik Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarını ölçmek amacıyla literatürde istenilen düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.Keywords

Kaynaştırma, tutum ölçeği, Engelli öğrenciler

References