Summary


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ EBA VİDEOLARININ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMIYLA UYUMUNUN İNCELENMESİ

Teknolojinin eğitimde etkin kullanımını sağlamak amacı ile FATİH Projesi 22.12.2010 tarihinde eğitim alanında bir yenilik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı aracılığı ile başlatılmıştır. FATİH Projesi kapsamında öğrencilerin ve öğretmenlerin rahat bir şekilde ulaşabildikleri, elektronik içeriklerin ve ders materyallerinin sunulduğu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sitesi oluşturulmuştur. Bu araştırmanın amacı; EBA sitesinde, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yer alan konu anlatım videolarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndaki kazanımlara uygunluğunu incelemek ve varsa eksikliklerin tespitini sağlamaktır. Bu sayede günümüzde yaşanan pandemi sebebiyle eğitimde oldukça önemli hale gelen EBA sitesindeki içeriklerin ortaya konulması, eksikliklerin tespit edildiği alanlarda daha fazla içeriğin eklenmesi ve geliştirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini; Eğitim Bilişim Ağı sitesinde yer alan 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi içeriğine ilişkin konu anlatım videoları ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (SBÖP) oluşturmaktadır. Veriler “doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizinde bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde EBA sitesinde 6. sınıf Sosyal bilgiler dersi kapsamında yer verilen konu anlatım videolarının 6.sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki kazanımlar ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra konu anlatım video içeriklerinde eksiklikler olduğu bu bakımdan birçok araştırma sonucuyla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca EBA’da yer alan video süreleri 1-3 dakikayı geçmeyecek kadar kısadır. Bu nedenle EBA sitesine konu anlatım videosu eklenirken kazanım ve bilgi yoğunluğu dikkate alınarak videoların zengin bilgiler içermesine ve sürelerinin daha uzun olmasına dikkat edilmesi önerilmektedir.Keywords

Sosyal bilgiler, eğitim bilişim ağı, öğretim programı.References