Summary


GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEZ BEBEK, KORKULUK VE KUKLA ÇİZİMLERİ ÜZERİNDEN YARATICILIK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Görsel sanatlar eğitimi sadece beceri kazandıran bir ders değildir. Yaratıcılığı geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Yaratıcılık sadece sanat alanında değil tüm alanlarda kullanılan bir kavramdır. Ancak yaratıcılık her alanda olsa da asıl olarak görsel sanat dersleri aracılığıyla geliştirilmektedir. Bu araştırmada; görsel sanatlar alanına özgü yaratıcı uygulama örneklerine yer verilmektedir. Görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerde farklı uygulamalarla yaratıcılıkla ilgili farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu Giresun Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği 2.sınıf öğrencilerden 10 kişi oluşturmaktadır. Araştırma yaratıcılık ile ilgili farkındalık sağlamayı amaçlayan bir eylem araştırmasıdır. Çalışma grubu ile gerçekleştirilen 2 haftalık karşılaştırmalı bir uygulamadır. Araştırma tek grup ile yürütülmüştür. Konu olarak “Bezbebek, Korkuluk ve Kukla” kavramları ele alınmıştır. Bezbebek, korkuluk ve kukla ilk yapılış amaçları ya da ortaya çıkışları farklı olsa da zaman içinde sanatsal ürünlere de konu olmakta ya da doğrudan sanat ürünleri olarak ele alınmaktadır. Birbirine benzediği kadar farklı özellikleri de olan el yapımı ürünlerdir. Bu benzer ve farklı yanlarının yaratıcılığı ortaya çıkarmada etken olacağı düşünülerek araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yaratıcılıkla ile ilgili bilgilendirmeler öncesinde ve sonrasında oluşturulan “Bezbebek, Korkuluk Ve Kukla Formu” na ait çizim ve karşılaştırma ifadeleri yer alan öğrenci ödevlerinden oluşmaktadır. Veriler içerik ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada görsel sanatlar eğitimi alan öğretmen adaylarının ilk ve son çizimleri ve bu çizimlere ait ifadeleri bulguları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda “Bezbebek, Korkuluk ve Kukla” konusu ele alınan uygulamada yaratıcılıkları ile ilgili farkındalık sağladığı ortaya çıkmıştır.Keywords

yaratıcılık, bez bebek, korkuluk, kukla, estetikReferences