Summary


EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

Eğitim kurumlarının başarısı eğitim yönetiminin başarı ile sürdürülmesi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bireylerin toplumsal değişmeye yön verecek davranışları edindiği yerler olarak sınıflar gösterilebilir. Toplumdaki istenilen yönde değişimin sağlanmasında sınıf yönetiminin payı oldukça önemlidir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi çoğunlukla öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Eğitim fakültesi öğrencileri öğrenim süreleri içerisinde sınıf yönetimi dersini almaktadırlar. Öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinin sonunda sınıf yönetimi ile ilgili bir yaklaşım geliştirmiş oldukları düşünülmektedir. Bu çalışmada eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin aldıkları bu dersler sonucunda geliştirmiş oldukları sınıf yönetimi yaklaşımlarını benimseme düzeylerinin belirlenmesi ve benimsedikleri sınıf yönetimi yaklaşımlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı bölümlerdeki son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem, basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 277 Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri öğrenci merkezli sınıf yönetimi yaklaşımı puan ortalamaları öğretmen merkezli sınıf yönetimi yaklaşımına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının öğrenim gördükleri programa ve baba eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının; cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne, anne eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords

Sınıf yönetimi, eğitim fakültesi öğrencisi, sınıf yönetimi yaklaşımı.References