Summary


COVİD-19 PANDEMİSİNİN ESNAF LOKANTALARINA ETKİSİ

Yeme-içme alışkanlığı toplumdan topluma farklılık göstermekte olup bu alışkanlıklar o toplumun kültürel bir parçasını oluşturmaktadır. Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan işletmelerden biri de esnaf lokantalarıdır. Bu çalışmanın temelini de esnaf lokantaları oluşturmaktadır.  Mart 2020  itibari ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19 diğer pek çok sektörü olduğu gibi yiyecek-içecek sektörünü de derinden etkilemiştir. Böyle bir salgının esnaf lokantalarını nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak oldukça önemlidir. Ayrıca, bu kriz döneminde esnaf lokanta yetkililerinin alacakları kararlar işletmelerinin geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 krizinde esnaf  lokantalarının yaşadıkları sorunları ortaya çıkartmak ve söz konusu sorunlarla başa çıkma yöntemlerinin ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğunu belirlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda, nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada, Muğlanın Ula ve Balıkesirin Edremit ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 10 esnaf lokantası yetkilisinden mülakat tekniği yolu ile veriler toplanmıştır. Yarı yapılandırılmıs¸ go¨ru¨s¸me formu kullanmak suretiyle toplanan veriler ic¸erik analizi yöntemiyle değerlendirilerek bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, esnaf lokantalarının Covid-19 krizinin olumsuz etkileri ile yüzleştikleri, özellikle satış hacmi ve gelirlerde düşüş ile nitelikli işgücü kaybı yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu bulgulara ek olarak krizin sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda psikolojik açıdan da olumsuz etkiler yarattığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular; esnaf lokantalarının Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) olarak kırılganlıklarının yüksekliğini, krizlere hazırlıklı olmadıklarını ve kriz yönetim planlarının bulunmadığını göstermiştir. Bu araştırma, pandemi ve diğer krizlerin küçük işletmeler olan esnaf lokantaları üzerindeki etkilerini ortaya koyarak literatüre önemli bir katkı sağlamaktır. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçlarının sektöre ve sektör çalışanlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Kriz, kriz yönetimi, covid-19, kriz etkileri, esnaf lokantaları.References