Summary


MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINIF DEĞERLENDİRME ATMOSFERLERİNE YÖNELİK ALGILARI: BİR GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Müzik eğitimi birçok yönü ile birbirleriyle ilişkili farklı unsurları barındıran bir süreçtir.  Bu süreçte, müzik eğitimi alan bireye sanatsal/estetik bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra, müziğin kuramsal ve performansa dönük yetilerinin de bireyde gözlemlenebilmesi gerekir. Müzik eğitimi sürecinde yürütülen birçok dersin içeriğinde soyut kavram ve ifadeler ile anlık performans deneyimleri yer aldığından, öğrencinin kendini ve süreci değerlendirmesi ayrıca önem arz etmektedir. Çünkü öğrenci genellikle bu deneyimi sergilediği performanstan sonra başkaları tarafından değerlendirilerek yaşar ve süreç bu anlamda tek yönlü ilerler. Bu bağlamda performansa dönük bir alan olan müzik eğitiminin hem öğrenmeye hem de performansa dönük öğrenci tarafından değerlendirilmesi, sürecin verimliliğine de katkı sağlayabilir. Bu çalışmada, öğrencilerin aldıkları müzik eğitimi sürecindeki atmosfer ve aldıkları eğitimi nasıl algıladıkları araştırılmaya değer görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye’deki bir üniversitenin müzik eğitimi verilen bir biriminde okumakta olan tüm öğrencilere, aldıkları müzik öğretimi sürecine yönelik Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği (İlhan & Çetin, 2014) uygulanarak, ölçeğin yapı geçerliği sınanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli çerçevesinde doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ölçeğin yapısal eşitlik modellemesi ile büyük ölçüde doğrulandığı görülmüştür. Böylece müzik eğitimi alanına uygulanabilecek bir ölçme aracı kazandırılmıştır.Keywords

Music, Music Education, Class Athmosphere, Music PerformanceReferences