Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI SINIF İÇİ DAVRANIŞLARINA YANSITMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Sosyal bilgiler, günlük yaşamı konu edinen bir ders olarak öğrencilere günlük yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı amaçlamaktadır. Sağlık konusuna yönelik bilgiler, her ne kadar sosyal bilgiler dersinin içeriğinde yer almasa da günlük yaşamın odağı olan ‘’sağlıklı olmak’’ ile ilgili oldukları için sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından öğrencilere örtük biçimde verilmelidir. Bu da öğretmenlerin sağlık okuryazarı olmaları ve sağlık okuryazarlığını sınıf içi davranışlarına yansıtmaları ile mümkün olabilir. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin ortaya konması ve sağlık okuryazarlığını sınıf içi davranışlarına yansıtma durumlarına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmada karma araştırma yönteminden sıralı açımlayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunda Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve farklı niteliklere sahip olan toplam 206 sosyal bilgiler öğretmeni yer almıştır. Araştırmanın katılımcı grubu, iki bölümden oluşmaktadır. İstatistiksel verilerin toplandığı katılımcı grubu oluşturulurken maksimum çeşitlilik yönteminden, niteliksel verilerin toplandığı katılımcı grubu oluşturulurken ise gönüllülük esasından yararlanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel verileri, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ile niteliksel verileri ise araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. İstatistiksel veriler, parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi ile çözümlenmiştir. Niteliksel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve görev yaptığı bölge değişkenleri kapsamında farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere sağlık konusuyla ilgili telkinde bulunduklarına, derste sağlık konusuna yönelik içerik kullandıklarına, öğrencilerin sağlık durumlarını kontrol ettiklerine ve öğrencilere örnek olmaya çalıştıklarına yönelik görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara bağlı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Social studies course, social studies teachers, health literacy, classroom behavioursReferences