Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEYİN FONKSİYONLARINA YÖNELİK DOĞRU BİLGİLERİNİN VE NÖROMİTLERİNİN BELİRLENMESİ

Nörobilim alanındaki çalışmalar teknolojinin gelişmesiyle birlikte hız kazanmıştır. Eğitimciler de, özellikle beyin ve öğrenme bağlamında nörobilim çalışmalarının sonuçlarına kayıtsız kalamamış ve beyin temelli öğrenme gibi çeşitli öğrenme yöntemleriyle nörobilim ile eğitimi birleştirmeye çalışmıştır. Bu durum birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Normalde tıp alanının bir terimi olan nöromit, eğitim alanında nörobilim çalışmalarının yanlış anlaşılması ya da yanlış okunmasından kaynaklı yanlış kanıları ifade etmek için kullanılmaktadır. Öğrenmede aktif rol oynayan en önemli organ beyindir. Öğretmen adaylarının da öğrenmeye yönelik nöromitlere sahip olması kuşkusuz eğitimi etkileyecek ve nöromitlerin varlığını sürdürmelerine neden olacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının beyin fonksiyonlarına yönelik doğru bilgilerini ve nöromitlerini belirlemektir. Araştırma nicel yöntemlerden biri olan tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları ise amaçlı örneklemden biri olan ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini 2., 3. ve 4. sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayları oluşturmuştur. Bu örneklem grubunun seçilmesinin nedeni öğretmen adaylarının 1. sınıfta “eğitim psikolojisi” adlı dersi almış olmalarıdır.  Araştırmaya 126 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler nicel istatistik programı ile betimsel istatistik yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından yola çıkarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının beyin ve öğrenme ile ilgili beynin hemisferik olarak uzmanlaşması, öğrenme stilleri, Omega-3 balık yağları ve kritik dönemler gibi birçok nöromite sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

sosyal bilgiler eğitimi, nöromit, öğretmen adayı.

References