Summary


VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE
Öğretmenlik uygulaması eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programı içerisinde yürütülen en önemli ve en etkili uygulama dersidir. Öğretmenlik uygulaması dersi lisans son sınıfta II. Dönem, iki ders saati teorik, 6 ders saati uygulama olarak yürütülmektedir. Bu araştırma ile görsel sanatlar öğretmen adaylarının, ortaokullarda öğretmenlik uygulaması sırasında karşılaştıkları problemler, deneyim ve gözlemlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencisi 37 görsel sanatlar öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmen adayları ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Niğde merkezinde yer alan 11 farklı ortaokulda yürütülen öğretmenlik uygulaması derslerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmada görsel sanatlar öğretmen adaylarına 12 haftalık (72 saat) uygulama sürecini tamamladıktan sonra süreci değerlendirmeye yönelik 6 sorudan oluşan görüşme formları uygulanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen en önemli bulgular, öğretmenlik uygulamasının öğrencileri, öncelikle sınıf yönetimi konusunda oldukça geliştirdiği, kendilerine olan özgüvenlerinin artırdığı, ifade becerilerini artırdığıdır. Son sınıfta atanma kaygısı ile sınava odaklanan öğrenciler için bu sürecin zorlayıcı bir etken olduğu da diğer bulgular arasındadır. Öğretmenlik uygulamasının alt sınıflardan itibaren kademeli olarak artırılabileceği, uygulama öğretmenlerinin ders saatlerinin artırılması ile bazı okullarda uygulamaların iki güne bölünmesinin de önlenebileceği getirilen önerilerden bazılarıdır.

Keywords
Öğretmenlik Uygulaması, Görsel Sanatlar, Resim

References