Summary


THE EFFECT OF ORGANIZED SCAFFOLDING TECHNIQUE ON NOTE-TAKING ATTITUDES OF PROSPECTIVE TEACHERS
Öğrenme ve öğretme sürecinde not alma, öğrencilerin öğrenilecek konuya odaklanmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin farklı duyuları eşzamanlı olarak kullanmalarını sağlamak, etkin öğrenme sü-recinde önemli bir değişkendir. Öğrenciler hazır olmadıkları durumlarda öğretmenlerin hızına ayak uy-durmada veya yeni öğrenme materyallerinin önemli bölümlerini ayırt etmede zorluk çekebilirler. Ayrıca, öğrencilerin not almaya yönelik tutumları, süreçte not alma konusundaki motivasyonlarını da etkiler. Organize iskele not alma tekniği, öğrenciler için kolaylık ve anlamlı not tutma sağlar. Buna paralel ola-rak, katılımcıların not tutma stilleri ile not tutma tutumları arasındaki ilişkinin bu deneysel çalışmada tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın çalışma grubu, Türkiye'deki bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesindeki pedagojik formasyon programına katılan öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 148 öğ-retmen adayının katıldığı çalışmada, kontrol grubunda deneysel süreçte not alma tercihleri bırakılmış, deney grubunda organize iskele tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizine bağlı olarak, deney grubundaki katılımcıların daha yüksek not tutma tutumu anketi düzeyine sahip oldukları, bu da organize iskele tekni-ği ile not tutmanın öğretmen adaylarının not tutma tutumlarını etkilediği anlamına gelir.

Keywords
Organize iskele tekniği, not tutma tutumu, öğretmen adayları

References