Summary


A COMPARATIVE ANALYSIS OF 6TH-GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKEY AND GUYANA
Küreselleşme olgusunun varlığı ve eğitime yön vermesi bizleri farklı ülkelerin öğretim materyallerini özellikle de ders kitaplarını karşılaştırmalı olarak inceleme konusunda teşvik etmektedir. Ders kitaplarına evrensel bir boyutta bakabilmek önem arzetmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin gelişmesi ve daha iyi bir konuma gelebilmesi için farklı ülkelerde uygulanan ders kitapları vb. materyallerin incelenmesi gerekmektedir. Böylece, dünyadaki sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili bazı önemli bilgiler de elde edilecektir. Karşılaştırmalı bir çalışmanın amacı, eğitimi iyileştirmektir. Bu nedenle de karşılaştırmalı eğitim yalnızca mevcut durumu irdelemekle kalmaz, geleceğe dönük önerilerde bulunur. Bu bağlamda araştırmanın amacı; Türkiye ve Guyana’da uygulanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarını içerik açısından karşılaştırmak, benzerlik ve farklılıkları tespit edebilmek ve ülkemizde uygulanmakta olan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabına ilişkin birtakım yeni fikirlerin oluşması ve uygulanmasını sağlamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini; Türkiye’de Sevgi yayınları tarafından 2017 yılında yayınlanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ile Guyana’da 2004 yılında eğitim bakanlığı tarafından yayınlanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı oluşturmaktadır. Veriler “doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından Guyana 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı İngilizce ’den Türkçe ’ye çevrilmiştir. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye ile Guyana’da okutulan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının içerik bakımından hem benzer hem de farklı bazı özellikler taşıdıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen farklı özelliklere dayanılarak, ülkemiz sosyal bilgiler ders kitaplarında dünyanın farklı yerlerinde görülen olaylara da yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords
Sosyal bilgiler, ders kitapları, Guyana, Türkiye.

References