Summary


HUMOUR STYLES AND CRITICAL THINKING DISPOSITIONS IN ADOLESCENTS
Mizah ve eleştirel düşünme, birbirini besleyen ve var eden iki kavram olduklarından, birbirinden ayrı düşünülemezler. Bu iki kavram birlikte bilişsel gelişimi değerlendirmede kullanılabilecek oldukça önemli ve etkili becerilerdir. Bu nedenlerden dolayı, bu çalışmada ergenlerin mizah tarzlarıyla eleştirel düşünme eğilimlerinin ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nicel modelde, ilişkisel tarama deseninde, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmada “Mizah Tarzları Ölçeği” ve “UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma grubu tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir ve Kırklareli il merkezindeki üç lisede öğrenim gören toplam 112 ergenden veri toplanmıştır. Ergenlerin mizah tarzları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon katsayısı önemlilik testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ergenlerin mizah stilleri ve eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Keywords
Mizah tarzları, eleştirel düşünme eğilimi, ergenler

References