Summary


THE EFFECT OF STEM ACTIVITIES ON PRESCHOOL STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS
STEM eğitiminin okul öncesi dönemde verilmesi önerilmektedir. Bu çalışma, STEM aktivitelerinin okul öncesi öğrencilerin bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada yarı deneysel tasarım kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilindeki bir anasınıfında öğrenim gören toplam 24 (13 kontrol grubu, 11 deney grubu) öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma, toplam 11 hafta boyunca STEM uygulamaları, robot çalışmaları ve eğlenceli fen deneylerini içeren etkinliklerden oluşmaktadır. Araştırmada robotik çalışmalar ve eğlenceli bilim deneyleri STEM anlayışına uygun olarak entegre edilmiş ve uygulanmıştır. Uygulamalar 11 hafta sürmüştür. Kontrol grubuna, mevcut program uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilimsel süreç beceri testi kullanılmıştır. Bilimsel süreç beceri testi ile elde edilen ön test son test puanları Mann-Witney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç beceri testi sonrası puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p <.01). STEM etkinliklerinin okul öncesi öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini artırmada etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Keywords
STEM uygulamaları, okul öncesi, bilimsel süreç.

References