Summary


STRATEGIC AND ORGANIZATIONAL ANALYSIS OF AIRCRAFT TYPE RATING AUTHORIZATION TO MANAGING RESOURCE DEPENDENCY RISK
İnsan faktörü açısından eğitim, öğrenim ve pratik uygulamalarla insanın işe uyumu açısından insanın yeteneklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi kritik noktalardan birisidir. Anadolu Üniversitesi Havaaracı Tip Eğitimi yetkisinin risk alınmasına ilişkin yapılan bu çalışma ile kurumsal kaynakların etkin kullanılması, personelin geliştirilmesi ve dolayısıyla kurumsal değer yaratılması amacını taşımaktadır. Özyetenek (core competence) olarak insan kaynağının öneminin farkında olan Anadolu Üniversitesi, bunu kurumsal anlamda güçlü yanlarından biri halinde sürdürme çabası içerisindedir. Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Beech 90 Series, Socata TB Series, Cessna/Reims-Cessna 172/F172 Series uçak tiplerini içeren tip eğitimini verme yetkisine sahiptir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Havaaracı Tip Eğitimi yetkisinin organizasyonel risk analizi yapılarak, yetkinin sağladığı potansiyel fayda ve fırsatlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Modern bakış açısıyla risk, işletmelerin amaç ve kurumsal stratejilerinin başarılmasını, değerin yaratılmasını ve artırılmasını, belirli bir etki şiddetiyle etkileyebilme ihtimali taşıyan tehdit ve/veya fırsat içeren olaydır. Havacılık sektöründe bakım emniyet unsurları açısından kritik olduğu kadar aynı zamanda nitelikli insan gücü açısından da stratejik önemi olan bir konudur. Her işletmede olduğu gibi tüm kapasitesini örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanma isteği ve amacında olan, nitelikli, yetkin ve motive edilmiş, aynı zamanda kurumsal kaynakları etkin ve verimli kullanan insan kaynağına sahip havaaracı bakım kuruluşlarının hem sürdürülebilirlik hem de rekabet gücü artmaktadır. Bu kapsamda üniversite ilgili çalışmalarını ve stratejileri bu kabullere göre geliştirmektedir. Çalışma ise bunun somut örneklerinden birisi olarak sunulmaktadır. Çalışma kapsamında ilgili tip eğitimlerinin uçak tipleri bazında süreleri, verildiği yerler ve ücretleri hakkında araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları göstermektedir ki çalışma ile ciddi adam saat tasarrufu sağlanarak eğitim alacak personelin başka bir kuruma eğitime gitmesi riski yönetilerek işlerin aksamaması ve sürekliliği sağlanmıştır. Bu çalışma risk analizi tekniği ile tehditlerin minimize edilmesi yanında özellikle fırsatların yakalanması ve değerlendirilmesi ile ilgilenmektedir. Çalışmanın kapsamı ve özgünlüğü nedeniyle hem literatüre hem de yöneticilere katkısı sağlayacağı öngörülmektedir

Keywords
Anadolu Üniversitesi, Hava Aracı Tip Eğitim Yetkisi, İnsan Kaynakları Yönetimi

References