Abstract


9. SINIF İNGILIZCE MÜFREDATININ BİT OKURYAZARLIĞINI GELIŞTIRMESI BAKIMINDAN DEĞERLENDIRILMESI
21. yüzyılda meydana gelen ve daha önce eşi görülmemiş bir hızla gerçekleşen teknolojik gelişmeler, çalışma,öğrenme ve iletişim şeklimiz de dahil olmak üzere günlük yaşantımızın her alanında değişiklik yapmayı gerektirmiştir. Günlük yaşantımızda meydana gelen bu büyük dönüşüm insanların 21.yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bir takım becerilerle donatılmasını zorunlu kılmıştır. Bu becerilerden biri olan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) okuryazarlığı, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda eğitimcilerin de önemli ölçüde dikkatini çekmektedir. Eğitimin birincil amacı bireylere gerekli imkanları sunarak onları geleceğe hazırlamak olduğundan, öğretim programları 21.yüzyıl gerekliliklerini karşılamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yenilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, yenilenmiş 9. Sınıf İngilizce dersi öğretim programının 21. yy becerilerinden olan BİT okuryazarlığını ne kadar geliştirmeyi amaçladığını tespit etmektir. Çalışma kapsamında kazanım ifadeleri ve ders kitabındaki öğrenme etkinlikleri analiz edilmiştir. Kazanım ifadelerine ilişkin sonuçlar toplamda 78 kazanım ifadesinden sadece 6 (%7) tanesinin doğrudan öğrencilerin BİT okuryazarlığını geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bulgular tablolarla sunulmuş ve bu doğrultuda tartışılmıştır.

Keywords
21.yy becerileri, BİT okuryazarlığı, Müfredat yenilenmesi, Yabancı dil olarak İngilizce öğretimiReferences