Summary


TOXIC LEADERSHIP: A QUANTITATIVE ANALYSIS BASED ON THE OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Toksik liderlik, bencil hedef ve kişisel çıkarları için başkalarını etkileyen, bu tür davranışlarıyla örgüt sağlığını bozan, takipçilerine ve örgüte de uzun vadede olumsuz sonuçlar doğuran bir liderlik türüdür. Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının toksik liderlik davranışları, öğrenci algılarına dayalı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama türünde tasarlanmıştır. Çalışma grubu Orta Anadolu’daki bir üniversitenin Meslek Yüksekokulunda 68’i teknik ve 171’i de sosyal programlarda öğrenime devam eden toplam 239 öğrenciden oluşturulmuştur. Veriler beşli likert tipi Toksik Liderlik ölçeği yardımı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, ikili karşılaştırma teknikleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerdeki toksik liderlik algısının genel olarak 2,38 düzeyinde olduğunu göstermiştir. Toksik Liderliğin Değer Bilmelik boyutu 2,23 ortalama ile en düşük; Olumsuz Ruhsal Durum boyutu ise 2,55 ortalama ile en yüksek puanla değerlendirilen boyutları oluşturmuştur. Öğrencilere ait görüşlerde cinsiyet ve öğrenim görülen program türü faktörlerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toksik liderlik ölçeğinin alt boyutları arasında .63 ila .73 arasında değişen pozitiy yönlü korelasyonlar tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatür temelinde tartışılmış ve bulgulara dayalı olarak geliştirilen bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords
Toksik liderlik, meslek yüksekokulu, öğrenci.

References