A QUALITATIVE VIEW TO CHILDREN’S PROBLEM SOLVING SKILLS
(ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE NİTEL BİR BAKIŞ )

Author : Elifcan CESUR  , Kevser TOZDUMAN YARALI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 136-165
    


Summary
Problem çözme, bireylerin hayata uyum sağlamalarını kolaylaştıran, zihin teorisi, empati ve öz düzenleme gibi kavramlarla ilişkilendirilen önemli becerilerden biridir. Problem çözme geliştirilebilen bir beceri olmakla birlikte, erken çocukluk yıllarından itibaren desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, çocukların problemlere nasıl çözüm ürettiklerini ve problem durumlarında duygularını nasıl ifade ettiklerini belirlemektir. Araştırmada nitel model ve durum deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 11 çocuk katılmıştır. Uygulama sırasında bir kukla ve beş problem durumu kullanılmıştır. Çocuklarla birebir yapılan uygulamalar sonucunda toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların empati ve öz düzenleme becerilerini problem durumlarında kullanarak etkili çözümler üretebildikleri belirlenmiştir, ancak problem durumları karşısında duygularını adlandırmakta zorluk yaşadıkları görülmüştür. Çalışmanın sonuçları, yetişkinlerin duyguları daha fazla vurgulamaları ve çocukları duyguları hakkında düşünmeye teşvik etmeleri gerektiğini göstermektedir.

Keywords
Problem çözme becerisi, nitel model, duygular.

Abstract
Problem solving is one of the important skills, which enables individuals to adapt to life and is associated with concepts like theory of mind, empathy and self-regulation, in their life. Problem solving is an improvable skill and should be supported as from early childhood years. The purpose of this study is to determine how children generate solutions to problems and how they express their feelings in such cases. In the study, the qualitative model and the case design were used. Eleven children were included in the study. During the application, a puppet and five problem statuses were used. The data collected as a result of one-to-one applications with the children were examined with content analysis method. As a result of the study, it was observed that the children were able to generate effective solutions including the use of empathy and self-regulation skills to the problem statuses; however, they had difficulty in naming their emotions in relation to problem statuses. The results of the study suggest that adults should emphasize emotions more and encourage children to think about their emotions.

Keywords
Problem solving skill, qualitative model, emotions