Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OPINIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY TEACHER CANDIDATES ABOUT CONTRIBUTORS TO SELF TEACHING METHODS IN PHYSICS TEACHING
(ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN FİZİK ÖĞRETİMİNDE KENDİLERİNE KATKILARI KONUSUNDA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ )

Author : Cihat DEMİR    
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1528-1544


Summary
Physics is a profound thought that requires more abstract thinking skills than other classes, and is bound up with philosophy, and whose borders are boundaries of the universe. For this reason, there is a perception that it is difficult for students to learn physics. In physics teaching, researchers have done a lot of work to help teachers and prospective teachers in teaching their subjects to better understand the physics. It is estimated that one of the best lessons to assist prospective teachers to facilitate physics teaching is a course of special teaching methods. The purpose of this study is to reveal the contribution of special teaching methods to physics teaching according to the science and technology teacher candidates. The study group consists of 40 students studying in science and technology department at Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education in 2016-2017 education year. Qualitative research traditions have been adhered to in the survey on the screening model. As a data gathering tool, a semi-structured interview form with 5 questions prepared by the researcher was used. In the analysis of the data, the answers given by the teacher candidates are divided into categories and the percentage and frequency values are given. According to the results of the study; science and technology teacher candidates consider that the special teaching methods course will make a positive contribution to them in physics teaching. According to the results of the study, necessary suggestions were made to physics education researchers and related institutions.

Keywords
Special teaching methods, physics education, science and technology_

Abstract
Fizik dersi diğer derslere göre daha çok soyut düşünme becerisi gerektiren, felsefe ile iç içe olan ve sınırları evrenin sınırları olan bir derstir. Bu nedenle öğrencilerde fiziği öğrenmenin zor olacağı algısı vardır. Fizik öğretiminde araştırmacılar fiziğin daha iyi anlaşılması için, konularının öğretiminde öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yardımcı olacak pek çok çalışma yapmışlardır. Fizik öğretimini kolaylaştırmak için öğretmen adaylarına yardımcı olacak en iyi derslerden birinin de özel öğretim yöntemleri dersi olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmen adaylarına göre özel öğretim yöntemleri dersinin fizik öğretiminde kendilerine sağlayacağı katkıları ortaya çıkarmaktır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde fen ve teknoloji anabilim dalında öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Tarama modelinde olan araştırmada nitel araştırma geleneklerine bağlı kalınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 soruluk yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar kategorilere ayrılmış bunlara yüzde ve frekans değerleri verilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre; fen ve teknoloji öğretmen adayları, özel öğretim yöntemleri dersinin fizik öğretiminde kendilerine olumlu bir katkı yapacağını düşünmektedirler. Çalışmanın sonuçlarına göre fizik eğitimi araştırmacılarına ve ilgili kurumlara bazı öneriler yapılmıştır.

Keywords
Özel öğretim yöntemleri, fizik eğitimi, fen ve teknoloji.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri