Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESEARCHING ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ OF PERSONAL AND SOCIAL ADJUSTMENT LEVELS İN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ )

Author : Birol ALVER  , Ercan ARAS  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1313-1341


Summary
In this study, the relationships between the personal and social adjustment levels of university students were examined in terms of gender, school type, class levels, settlement, socio-economic levels and parental attitudes. Research is in the form of descriptive, relational model is based. Survey method and survey technique were used in the research. The research universe consists of approximately 5,000 students studying at Igdır University in 2013-2014; the sample consists of 832 students selected by easy sampling method. In this study, Hacettepe Personality Inventory and personal information form were used to measure the personal, social and general harmony of the individuals. Frequency distributions in the study, t-test for independent groups, one way analysis of variance, Kruskal-Wallis analysis were performed. According to the results of the research; there was no significant difference between students' self-actualization and social cohesion according to their gender, and their personal adaptation according to school types, settlement, perceived socio-economic levels and perceived parental attitudes. While there was no significant difference between the social and general adaptations of university students according to settlement units; School types, class levels, socio-economic levels they perceive and parental attitudes they perceive are significant differences between social and general adjustment point averages.

Keywords
Undergrate, personal adjustment, social adjustment.

Abstract
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyleri, yerleşim yeri, sosyo-ekonomik düzeyleri ve anne-baba tutumları açısından incelenmiştir. Araştırma betimleme türünde olup, ilişkisel modele dayalıdır. Araştırmada tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma evreni 2013- 2014 yılında Iğdır Üniversitesi’nde öğrenim gören yaklaşık 5000 öğrenciden; örneklemi ise kolay örnekleme yöntemiyle seçilen 832 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada bireylerin kişisel, sosyal ve genel uyumlarını ölçen Hacettepe Kişilik Envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada frekans dağılımları, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre kendini gerçekleştirme ve sosyal uyumları arasında ve okul türleri, yerleşim yeri, algıladıkları sosyo- ekonomik düzeyleri ile algıladıkları anne-baba tutumlarına göre kişisel uyumları arasında anlamlı farklılaşma görülmemiştir. Erkek öğrencilerin duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler, psikotik belirtiler, kişisel uyum ve aile ilişkileri ve sosyal ilişkiler ile genel uyum ortalamaları yüksek iken; kız öğrencilerin sosyal normlar ve antisosyal eğilimler puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin yerleşim birimlerine göre sosyal ve genel uyumları arasında anlamlı farklılaşma bulunmamışken; okul türleri, sınıf düzeyleri, algıladıkları sosyo- ekonomik düzeyleri ile algıladıkları anne-baba tutumlarına göre sosyal ve genel uyum puan ortalamaları arasında anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Üniversite öğrencisi, kişisel uyum, sosyal uyum.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri