THE TURKISH OF ADAPTATION OF THE PERCEPTIONS OF PARENTING INVERTORY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
(EBEVEYN OLMAYA İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Seval KIZILDAĞ  , Ayşe DURAN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1696-1713
    


Summary
The purpose of this study is to adopt ‘Perception of Parenting Inventory’ that was developed by Lawson (2004) into Turkish and to assess the reliability and validity of scale. The scale includes 28 items and six subscale named as ‘enrichment- isolation- commitment- instrumental costs- continuity and perceived support’ and it has a rating of the type of seven Likert. The sample group of this study which was conducted using convenience sampling method consists of 298 university students (225 female and 73 male). In order to determine the construct validity of scale, confirmatory factor analysis was conducted. According to the results, the scale has adequate fix index (?2/sd=2.33; RMSEA=.067; CFI=.77; IFI= .78; NFI=.66; TLI=.72) and internal consistency measures for subscale varies between .42 and .80. The total internal consistency reliability is .68. Consequently, it can be said that this scale including 28 items and six subscales, is a valid and reliable measure which can be used at higher education institutions in Turkey.

Keywords
parenting, perception of parenting, Perception of Parenting Inventory, study of scale adaptation

Abstract
Bu araştırmanın amacı, Lawson (2004) tarafından üniversite öğrencilerinin ebeveyn olmaya ilişkin algılarını ortaya koymak üzere geliştirilen Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği’ni (EAOÖ) Türkçe’ye uyarlayarak ölçeğin üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek “güçlendirme, yalıtılmışlık, bağlayıcılık, araçsal masraflar, devamlılık ve algılanan destek” olmak üzere altı alt ölçekten oluşan 28 maddelik yedili Likert tipinde bir derecelendirmeye sahiptir. Bu araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yöntemiyle ile seçilen 225’i kadın (%75.5) ve 73’ü erkek (%24.5) olmak üzere toplam 298 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçme aracının yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Analiz sonrası elde edilen sonuçlara göre, ölçme aracının yeterli uyum indekslerine sahip olduğu görülmektedir (?2/sd=2.33; RMSEA=.067; CFI=.77; IFI=.78; NFI=.66; TLI=.72). Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında hesaplanan iç tutarlık katsayıları alt ölçekler için .42 ile .80 arasında değişmektedir. Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık katsayısı ise .68’dir. Sonuç olarak 28 maddelik ve alt ölçekli olan bu ölçme aracının Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında uygulanabilecek nitelikte geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu kanıtlanmıştır.

Keywords
ebeveynlik, ebeveynlik algısı, Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği, ölçek uyarlama