GLOBAL TAX COMPETITION AND ITS REFLECTIONS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: TURKEY-EU ANALYSIS
(KÜRESEL VERGİ REKABETİ VE YANSIMALARI: TÜRKİYE AB ANALİZİ )

Author : Yusuf Ekrem AKBAŞ    
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 630-641
    


Summary
Bu çalışmada, 2000-2013 döneminde Türkiye ve 6 Avrupa Birliği ülkesinde vergi rekabetinin yansımaları analiz edilmiştir. Bu bağlamda, kurumlar vergisi oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında ilişki olup olmadığı panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, kurumlar vergisi oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Vergi rekabeti, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Kurumlar Vergisi, Panel Veri.

Abstract
The reflections of tax competition in Turkey and six Eurepean Union countries covering the years of 2000-2013 is analysed in this paper. In this context, whether the relationship between corporation income tax and foreign direct investment is analysed with panel data methods. As a result of analysis, the negative relationship between the corporation income tax and foreign direct investment is determined.

Keywords
Tax competition, Foreign direct investment, Corporation income tax, Panel data.