GENDER IN TEACHER BEHAVIOR ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS

LİSE ÖĞRENCİLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET

GENDER IN TEACHER BEHAVIOR ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS

 
Author : Burcu AKKAYA    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 36-59
DOI Number: :
Cite : Burcu AKKAYA , (2023). GENDER IN TEACHER BEHAVIOR ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 36-59. Doi: 10.35826/ijoess.3229.
    


Summary

‘Dişi’ veya ‘er’ cinsiyetlerin rol ve davranışlarının, toplumun beklentilerine uygun şekilde ayrıştırılarak ‘kadın’ veya ‘erkek’ kişilere dönüştürülmesi anlamına gelen toplumsal cinsiyet bu araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Lise öğrencilerinin, öğretmen davranışlarında toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Eskişehir ili merkez ilçelerinde bulunan kamuya bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilen 80 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre toplumsal cinsiyet rol kalıpları çoğunlukla kısıtlayıcı/baskılayıcıdır ve bu kalıplar toplumda cinsiyet ayrımcılığının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bireyler toplumdan dışlanma, kabul görmeme ve kınanma endişesi ile toplumun kendilerine uygun gördüğü cinsiyet rollerini kabul etmektedir. Katılımcıların tamamı öğretmenlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarını içeren davranışlar sergilediği görüşündedir. Ayrıca bu kalıpları içeren öğretmen davranışları öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. Bu bağlamda öğretmenler; kız öğrencilere en çok oturma şekline, kadına uygun görülen voleybol gibi spor dallarıyla ilgilenmelerine, küfürlü konuşmamalarına, erkek gibi davranmamalarına, saçlarını erkek gibi kısacık kestirmemelerine yönelik söylem ve davranışlarda; erkek öğrencilere ise en çok sakız çiğnememelerine/dedikodu yapmamalarına/takı takmamalarına/pembe renk ve dar kıyafetler giymemelerine, erkek sporu olarak görülen futbol gibi spor dallarıyla ilgilenmelerine yönelik söylem ve davranışlarda bulunmaktadır. Ayrıca katılımcı görüşlerine göre; bireysel çaba ile çevreyi bilinçlendirme, ailede ve okulda bireyleri yetiştirme, halk eğitimleri, öğretim programlarının toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturacak şekilde düzenlenmesi, öğretmenlerin eğitilmesi, yaptırım uygulanması gibi uygulamalarla toplumsal cinsiyet rol kalıplarını ortadan kaldırmak mümkündür. Öğretmenlerin sergilediği toplumsal cinsiyet davranışlarının öğrenciler üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabileceğini, toplumsal cinsiyet rollerinin okullarda öğretmenler tarafından yeniden üretilebileceği ya da önlenebileceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle öğretmenlerin toplumsal cinsiyet farkındalığını kazanacakları şekilde hizmet öncesinde ve hizmet içinde eğitime tabi tutulmaları önem arz etmektedir.Keywords

Toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsiyet kalıpyargıları, cinsiyet ayrımcılığıAbstract

This research focuses on gender, meaning that the roles and actions of "feminine" and "masculine" genders are distinguished by societal expectations and turned into "female" or "male" individuals. This qualitative study intends to elucidate the opinions of high school students on gender differences in teacher behavior. The research study group comprises of 80 participants drawn from the students attending public high schools in the central regions of Eskişehir during the academic years 2022–2023. The researcher devised a semi-structured interview form to collect data for the study. The data were analyzed using the method of content analysis. According to the research findings, most gender role preconceptions are restrictive/repressive, and these stereotypes constitute the foundation of gender discrimination in society. In addition, individuals adopt the gender roles that society deems proper for them out of fear of social exclusion, rejection, and condemnation. All participants agree that teachers display gender-stereotyped behaviour. Moreover, instructor behaviors including these patterns vary according to the gender of the students. Teachers encourage female students to conduct and speak in a particular manner, to sit in a particular manner, to be interested in sports such as volleyball that are deemed appropriate for women, not to use abusive language, not to act like males, and not to cut their hair as short as men. On the other hand, male students engage in actions and speak in a particular manner regarding not chewing gum, gossiping, not wearing jewelry, not wearing pink, and wearing tight clothing. In addition, according to participant feedback, it is possible to eliminate gender role stereotypes through practices such as raising environmental awareness through individual effort, educating the public, arranging education programs to promote gender awareness, training teachers, and imposing sanctions. It is feasible to suggest that instructors' gender behavior can have either positive or harmful consequences on their students, and that these gender roles can be replicated or stopped in schools by teachers. For this reason, it is important for teachers to receive pre-service and in-service training so that they can gain gender awareness.Keywords

Gender, gender roles, gender stereotypes, gender discrimination