NAZLI ERAY'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

NAZLI ERAY'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

NAZLI ERAY'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Author : İsa Sarıçam  , M. Kürşad YANGİL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1533-1548
DOI Number: :
Cite : İsa Sarıçam , M. Kürşad YANGİL, (2022). NAZLI ERAY'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1533-1548. Doi: 10.35826/ijoess.3218.
    


Summary

Disiplinlerarası ve kümülatif bir olgu olan değer kavramı, her disipline ve her döneme özgü olarak farklı tanımlamaları bünyesinde taşımaktadır. Gelenek-görenek, yaşayış, inanış, vb. birçok maddi ve manevi ögeyi içerisinde barındıran bu kavram, bir başka deyişle toplumun yansıması olarak nitelendirilebilir. Toplumu oluşturan bireylerin değer algılarının toplum değerlerinin bütününü oluşturacağı düşünüldüğünde, değerler eğitimi hususu önem kazanmaktadır. Değerler eğitiminin planlı ve sistematik bir şekilde erken dönemlerde verilmesinin yollarından biri de çocuk edebiyatı ürünleridir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı ürünlerinin, değerler eğitimi açısından irdelenmesi önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı Nazlı Eray’ın çocuklara yönelik olarak kaleme almış olduğu eserleri değerler eğitimi açısından incelemektir. Belirtilen amaç doğrultusunda çalışmanın inceleme nesnesini oluşturan eserler belirlenirken ulaşılabilir evren tercih edilmiştir. Frej Apartmanı’nın Esrarı, Büyülü Beyoğlu (İki Kafalı Topaç Villy), Gece Çiçeği İstanbul, Karga Feramuz’un Aşkı, Bir Böcek Sevdim, Billur Ahtapot ile Mor İnci ve Gören Gözler Duyan Kulaklar eserleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan eserler, değerler bakımından incelenirken Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, estetik, dürüstlük, özgürlük, eşitlik, sevgi, saygı, sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik ve yardımseverlik” değerleri esas alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde Frej Apartmanı’nın Esrarı’nda 39, Büyülü Beyoğlu’nda (İki Kafalı Topaç Villy) 33, Gece Çiçeği İstanbul’da 36, Karga Feramuz’un Aşkı’nda 51, Bir Böcek Sevdim’de 16, Billur Ahtapot ile Mor İnci’de 29, Gören Gözler Duyan Kulaklar’da 19 değer tespit edilmiştir. İncelenen eserlerde yardımseverlik f(42), sevgi f(37) ve özgürlük f(32) değerleri en çok karşılaşılan değerler olarak karşımıza çıkarken bağımsızlık, barış ve vatanseverlik değerleri ile ilgili bulgulara eserde rastlanılmamıştır.Keywords

Nazlı Eray, çocuk edebiyatı, değer, değerler eğitimi.Abstract

The concept of value, which is an interdisciplinary and cumulative phenomenon, has different definitions specific to each discipline and each period. Tradition-custom, life, belief, etc. This concept, which includes many material and spiritual elements, can be described as a reflection of society.  Considering that the value perceptions of the individuals who compose the society will constitute the whole of the society's values, the issue of values education gains importance. One of the ways of giving values education in a planned and systematic way in early periods is children's literature products. In this context, it is important to examine children's literature products in terms of values education. The aim of the study is to examine the works written by Nazlı Eray for children in terms of values education. In line with the stated purpose, the accessible universe was preferred while determining the works that constitute the study object of the study. The Mystery of Frej Apartment, The Magical Beyoğlu (Two-Headed Topaç Villy), Night Flower Istanbul, Crow Feramuz's Love, I Loved an Insect, Crystal Octopus and Purple Pearl and Eyes That See and Ears that Hear were examined. Document analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in the research. While the works discussed in the study were examined in terms of values, the “justice, giving importance to family unity, independence, peace, scientificness, industriousness, solidarity, sensitivity, aesthetics, honesty, freedom, equality, love, respect, responsibility” included in the Social Studies Curriculum. , saving, patriotism and benevolence” values were taken as basis. As a result of the findings obtained from the study, Frej Apartment's Mystery 39, Enchanted Beyoğlu (Two-Headed Topaç Villy) 33, Night Flower Istanbul 36, Crow Feramuz's Love 51, I Loved an Insect 16, Crystal Octopus and Purple Pearl 29, Eyes That See and Ears That Hear 19 values were determined in his work. While the values of benevolence f(42), love f(37) and freedom f(32) are the most common values in the analyzed works, no findings related to the values of independence, peace and patriotism were encountered in the work.Keywords

Nazlı Eray, children's literature, value, values education.