SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

CLASSROOM TEACHERS' OPINIONS ON INDIVIDUALIZATION OF TEACHING

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 
Author : Şule FIRAT DURDUKOCA    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 308-329
DOI Number: :
Cite : Şule FIRAT DURDUKOCA , (2022). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 47, p. 308-329. Doi: 10.35826/ijoess.3061.
    


Summary

Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öğretimin bireyselleştirilmesine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma karma yöntem çalışması olup yakınsayan paralel desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu 239 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistik, nitel verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda katılımcıların öğretimin bireyselleştirilmesi kavramını; öğrenci merkezli eğitim, öğretimde bireysel farklılıklara duyarlılık, öğrenme ortamında kullanılan yöntem-tekniklerin ve materyallerin çeşitliliği ve bireysel öğretim olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ders öncesi, ders süreci ve ders sonrasında öğretimin bireyselleştirilmesi için gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikleri genellikle gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler öğretimin bireyselleştirilmesinin öğrencilerin; kendi hızlarında ilerleme, kişiselleştirilmiş dönüt ve düzeltmeler alma, bireyselleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları imkânına erişme, akademik başarılarını arttırma ve çok yönlü gelişim sağlama gibi gelişimsel özelliklerine olumlu katkılar sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğrencilerin sahip oldukları bireysel farklılıkların öğretime olumsuz etkileri olduğunu ve bu olumsuzluklarla mücadele ettiklerini belirttikleri de araştırma bulguları arasındadır. Olumsuz etkiler; ders konularını yetiştirememe, öğrenme hızı yavaş olan öğrenciler için sık konu tekrarı yapma, ailelerinden belli konularda yeterli nitelikte eğitim alamayan öğrenciler için rehberlik dersi haftalık ders saatlerinin olması gerekenden fazla yapılması şeklinde 3 kod altında toplanmıştır. Katılımcıların öğretimi bireyselleştirme çabalarını/düşüncelerini etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri; öğretim programının içeriğinin yetiştirilememesi ve bu nedenle sınıf içi denetimlerde sorun yaşayabilme olasılığı, üzerlerinde hissettikleri meslektaş, aile baskısı ve sınıfın fiziksel özellikleri kategorilerinde toplanmıştır. Öğretmenlerin öğretimin bireyselleştirilmesine ilişkin önerilerinin bu sistemi sağlıklı bir şekilde uygulayabilme düşüncelerini/çabalarını etkileyen olumsuz faktörlerin iyileştirilmesi şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve öğretmenlerin, eğitim denetçilerinin öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim programı okuryazarlıklarının arttırılması gerektiği gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Öğretimin bireyselleştirilmesi, bireysel farklılıklar, sınıf öğretmenleri. Abstract

The purpose of research is to examine the views of classroom teachers on individualization of teaching. Convergent parallel mixed method design, one of the mixed methods, was used in the research. The study group consists of 239 classroom teachers. Data were collected using a questionnaire and semi-structured interview form developed by the researcher. Quantitative data were analyzed by descriptive statistic, qualitative data were analyzed by descriptive and content analysis techniques. At the end of the study, it was determined that the participant perceived the concept of individualization of teaching as student-centered education, sensitivity to individual differences in teaching, diversity of methods-techniques and materials used in the learning environment, and individual teaching. Teachers stated that they usually perform the activities expected to be carried out for the individualization of teaching before, during and after the lesson. In addition, teachers thinked that individualization of teaching contributes positively to the developmental characteristics of students such as progress at their own pace, getting personalized feedback and corrections, accessing individualized assessment and evaluation practices, increasing their academic success and providing multi-faceted development. Participating stated that the individual differences of students had negative effects on teaching and they struggled with these negativities. Teachers' views on the factors affecting their efforts to individualize teaching were collected in the following categories: the inability to train the content of the curriculum, peer and family pressure, and the physical characteristics of the classroom. As a result, teachers made suggestions to improve the negative factors affecting the efforts of individualization of teaching. These results were discussed in line with the relevant literature, and various suggestions were made, such as increasing teachers and education supervisors’s the knowledge and experience on the individualization of education and curriculum literacy.Keywords

Individualization of instruction, individual differences, classroom teachers.