Summary


YARALANMA SONRASI SPORA DÖNÜŞÜN PSİKOSOSYAL İÇERİKLERİNİN “YÜRÜMEK. ATA BİNMEK. RODEO.” FİLMİ ÜZERİNDEN NİTELİKSEL ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı, “Yürümek. Ata Binmek. Rodeo.” filmi üzerinden yaralanma sonrası spora dönüşün psikososyal içeriklerinin niteliksel analizinin yapılmasıdır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman ve içerik analizi yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesinde “Yürümek. Ata Binmek. Rodeo.” filminde yer verilen tüm konuşmalar transkribe edilmiştir. İzleyen aşamada, araştırmacı tarafından transkribe edilen içerik filmin görüntüleri ile eş zamanlı olarak tekrar izlenmiştir. Spora dönüşün psikososyal içerikleri ile ilgili sahnelerin saptanması sonrasında, ifadelerin kodlanması işlemi gerçekleştirilmiştir. Belirlenen kodlardan yola çıkarak, spora dönüşün psikososyal bileşenlerine ilişkin temalar oluşturulmuştur. Bulgular yaralanma, yas, rehabilitasyon, travma ile yüzleşme, ustalık iklimi ve sosyal desteğin spora dönüşün psikososyal içeriklerini çerçeveleyen ana temalar olduğunu ortaya koymuştur. Risk, yardım çağrısı, bilinçli farkındalık ve müdahale yaralanmanın, inkar, öfke, kendine acıma ve kabul ise yasın alt bileşenleri olarak tespit edilmiştir. Sonuçlar, rehabilitasyon sürecini belirleyici temel bileşenlerin farkındalık yaratma, meydan okuma, yeniden çerçeveleme ve hedef belirleme olduğunu teyit etmiştir. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, duygu, anlam, netlik, hakikat ile karşılaşma, geçmişi değerlendirme ve yeniden ilişkilenme travma ile yüzleşme sürecinin ana bileşenlerini oluşturmaktadır. Vizyon belirleme, strateji belirleme, koçluk, psikolojik beceriler ve deneyime açıklık ustalık iklimini karakterize eden bileşenler olarak saptanmıştır. Ek olarak, spora dönüş rehabilitasyonunda sosyal desteğin belirleyiciliği ortaya konmuş, ebeveynden alınan sosyal destek kadar atletik eğitmen, sağlık hizmetleri uzmanları ve akranların sunduğu sosyal desteğin iyileşme sürecinin olumlu belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, spora dönüşte yaralanma öncesi kazanılmış ustalık ikliminin uyum sürecinin kolaylaştırıcılarından olduğu, bilinçli farkındalık, kabul, meydan okuma, yeniden çerçeveleme, hedef odaklılık, vizyon ve strateji belirleme, psikolojik beceriler, deneyime açıklık, anlam, geçmişi değerlendirme ile yeniden ilişkilenme yeterliliklerinin iyilik halinin inşasında olumlu rol üstlenen önemli etmenler olduğu söylenebilir.Keywords

Yaralanma, Spora Dönüş, Rehabilitasyon, Atletik Performans, Psikolojik PerformansReferences